Wersja kontrastowa
A | A | A

Instytut Techniczny

 

 INSTYTUT TECHNICZNY
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Reymonta 6
38-500 Sanok

 

 

prowadzi siedmiosemestralne studia inżynierskie stacjonarne
i niestacjonarne na kierunku i specjalnościach:

    kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn,
    ♦ specjalność: Informatyka stosowana w budowie maszyn,     

         ♦ specjalność: Mechatronika z informatyką*,

 

       specjalność: Programowanie i obsługa obrabiarek CNC*,

         ♦ specjalność: Zarządzanie jakością produkcji*,

 

         ♦ specjalność: Logistyka w przedsiębiorstwie*.

 

*specjalności będą realizowane po spełnieniu kryterium odpowiedniej liczby studentów

Absolwenci kierunku i specjalności uzyskują po trzech i pół roku studiów dyplom ukończenia studiów i tytuł zawodowy inżyniera.

Plany studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn opracowano w taki sposób, aby przygotować studentów do realiów obecnego i przyszłego rynku pracy. W kształceniu istotną rolę odgrywa nauczanie przedmiotów informatycznych oraz praktyczne wykorzystanie metod i technik informatycznych w mechanice i budowie maszyn.

 

Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów ułatwiają naszym absolwentom znalezienie pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych oraz do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych.

  

 

Instytut Techniczny, którego budynki i laboratoria oddano w 2009 r., dysponuje nowocześnie wyposażoną bazą dydaktyczną i laboratoriami naukowymi. Studenci przygotowujący prace inżynierskie uczestniczą w badaniach eksperymentalnych. Mają oni również możliwość rozwijania swoich umiejętności w studenckich kołach naukowych.

 

Studenci biorą udział w ruchu kulturalnym Uczelni, w zespołach tanecznych, muzycznych, w akademickim zespole sportowym. Mogą korzystać z bezpłatnej nauki na studiach stacjonarnych, praktyk krajowych i zagranicznych, stypendiów socjalnych, mieszkaniowych i naukowych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych, zapomóg oraz ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji. Prowadzona jest również międzynarodowa wymiana studentów.

Dzięki życzliwości okazywanej naszym studentom przez kadrę naukową Instytutu, lata studiów są przez nich długo i mile wspominane.

Zapraszamy do obejrzenia innych informacji o Instytucie, jego historii, o charakterystyce absolwentów, informacji związanych z rekrutacją, multimedialnych prezentacji Instytutu, galerii zdjęć i filmów pokazujących warunki studiowania na kolejnych stronach serwisu. 

 

Historia Instytutu Technicznego

  

Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku powstał w roku akademickim 2003/2004. Inicjatywa powołania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Sanoku nowego kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zrodziła się z potrzeby różnicowania kształcenia, wzbogacania oferty kierowanej do młodzieży oraz reagowania na uwarunkowania miejscowego rynku pracy.

 

Studia mają charakter studiów zawodowych i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych realizowany jest w ciągu siedmiu semestrów. Studia przygotowują przyszłych inżynierów mechaniki do pracy inżynierskiej w zakresie nowoczesnego przemysłu maszynowego, opartego na gruntownej wiedzy z zakresu budowy maszyn, technologii procesów obróbki. Duży nacisk kładzie się na komputerowe wspomagane projektowanie maszyn wytwórczych oraz przygotowanie programów maszyn sterowanych numerycznie. Zajęcia odbywają się pracowniach i laboratoriach, m.in. w  Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku, z którym uczelnia podpisała długoterminową umowę o współpracy. Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają praktyki zawodowe. Osoby pracujące w branży mechanicznej mogą ubiegać się o zaliczenie swojej działalności zawodowej w poczet wymaganych praktyk.

 

Pierwszym  Dyrektorem Instytutu był dr Jacek Dziok.

 

W roku akademickim 2004/2005 instytut zorganizował wspólnie z Politechniką Rzeszowską międzynarodową konferencję naukową pt.: Progresywne technologie i materiały-PRO-TECH-MA ’05 w Akademickim Ośrodku Szybowcowym w Bezmiechowej.

 

W roku akademickim 2007/2008 uruchomiona została na studiach niestacjonarnych specjalność: Informatyka Stosowana w Technice, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

 

Dzień 10 marca 2007r był bardzo ważny dla pierwszych studentów studiów stacjonarnych bowiem stali się inżynierami. Do obrony prac inżynierskich przystąpiło łącznie na studiach stacjonarnych 49 studentów, a na studiach niestacjonarnych 26 studentów.

 

W dniu 24 maja 2007 roku odbyło w obecności władz uczelni na czele z Panią Rektor PWSZ dr hab. Haliną Mieczkowską, pracowników dydaktycznych Instytutu MiBM na czele z dyrektorem dr hab. inż. Kazimierzem Jaraczem uroczyste wręczenie dyplomów pierwszym absolwentom studiów stacjonarnych.

 

W marcu 2008 do obrony przystąpiło 48 absolwentów studiów stacjonarnych i 16 niestacjonarnych, którym podobnie jak w roku ubiegłym wręczono dyplomy w obecności władz uczelni. Prace dyplomowe i ich obrony stały na wysokim poziomie. Instytut MiBM wzbogacił się o szereg pomocy naukowych wykonanych przez studentów, którzy zbudowali te modele w ramach prac inżynierskich.

 

Z dniem 31.01.2008 r. rozpoczęło oficjalne działanie Koło Naukowe Mechaników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej r., kiedy to zostało zatwierdzone przez Senat PWSZ i wpisane do Rejestru Organizacji Studenckich. W momencie powstania Koło liczyło 21 członków. W trakcie roku prowadzone były działania mające na celu pozyskanie nowych członków. Pod koniec czerwca roku akademickiego 2007/2008 Koło liczyło 25 studentów Instytutu Mechaniki i Budowy Maszyn.

 

Celem działalności Koła, jest przygotowywanie spotkań z ludźmi nauki i przedstawicielami przemysłu, jak również organizowanie wycieczek do przedsiębiorstw oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych mających na uwadze poszerzanie wiedzy i zagadnień technicznych przez przyszłych inżynierów.

 

W 2008 roku uczelnia rozpoczęła prace  związane z  rozbudową,  przebudową  i adaptacją budynku. Zorganizowano ok. 700 miejsc dydaktycznych w tym profesjonalnie wyposażone pracownie fizyki, materiałoznawstwa, pracownie komputerowe oraz sale wykładowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny. Inwestycja wykorzystana została dla potrzeb nowo otwartej specjalności : „informatyka stosowana w technice”.

 

Od 1.10.2008 Instytut Mechaniki i Budowy Maszyn przekształcono w Instytut Techniczny, którego dyrektorem został dr hab. inż. Kazimierz Jaracz.

 

W instytucie powstały dwa zakłady:

-  Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn - kierownik: prof. dr hab. inż. Zenon Hendzel

-  Zakład Informatyki Stosowanej w Technice - kierownik: dr hab. inż. Zygfryd Głowacz.

 

Od 1.10.2012 r. funkcje kierowników zakładów w Instytucie Technicznym PWSZ w Sanoku pełnią:

-  Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn - kierownik: dr inż. Zygmunt Żmuda

-  Zakład Informatyki Stosowanej w Technice - kierownik: dr inż. Jan Ziobro.
 
  Od 15.10.2013 r. funkcję Dyrektora Instytutu Technicznego pełni dr inż. Jan Ziobro
W dniu 14 listopada 2013 r. rozwiązano Zakład Informatyki Stosowanej w Technice. Pracowników oraz zakres ich działolności przejął Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.
   Od 1.10.2015 r. na mocy decyzji Senatu rozwiązano Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn. Odtąd pracownicy i zakres ich działalności podlegają bezpośrednio pod Instytut Techniczny.
     W dniu 3.07.2015r w Instytucie Technicznym w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, powołano organ doradczy pt. "Zespół Interesariuszy". W jego skład wchodzą pracodawcy z lokalnego rynku pracy i przedstawiciele kadry dydaktycznej Instytutu Technicznego.
    Od 1.10. 2016 r wprowadzono w Instytucie Technicznym kształcenie studentów i słuchaczy studiów podyplomowych w oparciu o system kształcenia praktycznego dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy. W tym celu utworzono w porozumieniu z firmą PASSPOL kształcenie inżenierskie o specjalnosciach:
- Zarządzanie jakościa produkcji,
- Logistyka w przedsiębiorstwie.
     Od 1.10. 2016 r. rozpoczęto także w porozumienu z firma PASSPOL kształcenie słuchachy o profilu praktycznym na Studiach Podyplomowych pt.  "Zarządzanie jakością TQM".
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok