Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Opłaty

OPŁATY ADMINISTRACYJNE

    

Tytuł opłaty administracyjnej

Kwota (zł)

Wydanie legitymacji studenckiej

17 zł

Wydanie indeksu

4 zł

Wydanie dyplomu ukończenia studiów

45 zł

Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy

40 zł

Wydanie duplikatu indeksu

6 zł

Wydanie duplikatu legitymacji

25,50 zł

 
Numer konta na opłatę za w/w opłaty: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196

 

Studenci studiów niestacjonarnych opłatę za dyplom dokonują na konto indywidualne "opłaty".

 

 

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE (CZESNE)
 
Opłaty za studia można dokonać:   

1. jednorazowo: za semestr zimowy: do 10 października, za semestr letni: do 10 lutego lub

 

2. w równych miesięcznych ratach, w terminach:

a) za semestr zimowy

- pierwsza rata do 10 października,

          - druga rata do 10 listopada,

             - trzecia rata do 10 grudnia,

- czwarta rata do 10 stycznia,

b) za semestr letni

- pierwsza rata do 10 lutego,

          - druga rata do 10 marca,

             - trzecia rata do 10 kwietnia,

          - czwarta rata do 10 maja.
 

Od nieterminowego wniesienia opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.

 

W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, Rektor może wyrazić zgodę na całkowite lub częściowe zwolnienie go z opłat.

Podstawą do zwolnienia w całości lub części z opłat jest osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce i szczególnie trudna sytuacja materialna studenta, wynikająca z przyczyn losowych a ponadto jeżeli zwolnienie studenta w sposób znaczący nie wpłynie ujemnie na sfinansowanie  kształcenia na danym kierunku studiów.
Zwolnienie studenta z opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej nie przysługuje studentom pierwszego roku, studentom osiągającym wyniki w nauce poniżej średniej 4,5 za ostatni rok studiów oraz studentom studiów podyplomowych. 
Zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne może być udzielone studentowi maksymalnie dwa razy w ciągu okresu studiów.
Wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za usługi edukacyjne student składa w DTS nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do uiszczenia opłaty.
Wniosek musi zawierać uzasadnienie i dokumentację (np. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny, dokumenty   stwierdzające pokrewieństwo), oraz musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu.
Brak wniesienia opłaty za usługi edukacyjne w pełnej wysokości w terminie jest obligatoryjną podstawą do nie wpisania kandydata na listę studentów lub skreślenia studenta z listy studentów.
Warunki odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów określa umowa zawarta w formie pisemnej między studentem a Uczelnią.
 
 
STUDIA NIESTACJONARNE
  
Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku:
 
1) Pielęgniarstwo (II stopień) - 2100 zł.


Studenci II roku:

1) Mechanika i budowa maszyn - 1800 zł,
 
2) Ratownictwo medyczne - 2300 zł,
 
3) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - 1650 zł,
 
4) Pielęgniarstwo (II stopień) - 2100 zł.
 
 
Studenci III roku:

1) Mechanika i budowa maszyn - 1800 zł,
 
2) Praca socjalna - 1700 zł,
 
3) Ratownictwo medyczne - 2300 zł,
 
4) Ekonomia - 1650 zł.

 
Studenci IV roku:

1) Mechanika i budowa maszyn - 1700 zł,
 
2) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - 1590 zł.
 
 
Opłaty dokonywane są na indywidualne konta studenckie. Numery kont dostępne są na e-dziekanat w zakładce FINANSE/ZOBOWIĄZANIA I WPŁATY
STUDENCI I ROKU
Numer konta na opłatę czesnego: 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829

 

Od momentu odebrania informacji o numerze swojego konta wszelkie płatności należy wnosić tylko na ten numer konta, płatności dokonywane na inne numery kont mogą zostać przez uczelnię niezaksięgowane a co za tym idzie mogą państwu nie zostać naliczone na poczet czesnego innych wymaganych opłat.

 

 
STUDIA PODYPLOMOWE
 
Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademicki 2017/2018 przedstawia się następująco:
 
1) Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 1100 zł,
 
2) Przygotowanie pedagogiczne - 900 zł,
 
3) Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną - 1300 zł,
 
4) Oligofrenopedagogika -  1000 zł,
 
5) Zarządzanie jakością TQM - 1300 zł.
 
Numer konta na opłaty za studia podyplomowe: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

 

 

KURSY I SZKOLENIA

 
Wysokość opłaty za całość szkolenia w roku akademickim 2017/2018 przedstawia się następująco:

Numer konta na opłaty za kursy i szkolenia: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837
 
 

OPŁATY ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM ZAJĘĆ, DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI, RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI 

 

Do tego typu opłat zalicza się:
1) opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018,
2) opłaty związane z uzupełnieniem róznic programowych na studiach niestacjonarnych,
3) opłaty związane z korzystaniem z zajęć nieobjętych planem studiów.
Opłaty pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS, określonego w uchwale senatu o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne.
 
Studenci przed przystąpieniem do powtarzania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do wniesienia opłaty jednorazowo przed rozpoczęciem korzystania z tej usługi.
 
Numer konta na w/w opłaty (tylko studenci stacjonarni): 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok