Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Stypendia i decyzje stypendialne

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
  im. Jana Grodka w Sanoku

 

 
 Rodzaje pomocy materialnej dla studentów:
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (więcej informacji - kliknij tutaj)
3. stypendium rektora dla najlepszych studentów  (więcej informacji - kliknij tutaj)
 
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (kliknij tutaj)
 
Zgodnie z regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów trwa semestr (dotyczy studentów VII semestru kierunku mechanika i budowa maszyn i kierunku gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych) - stypendium jest przyznawane na semestr tj. październik 2017 - luty 2018.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. – Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium ministra oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, nie może być nisza niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z pózn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z pózn. zm.). Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium nie może przekroczyć 1 051,70 zł.

Wysokość kwot przyznanych stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, oraz stypendiów rektora dla najlepszych studentów, zostanie określona w terminie późniejszym po dokonaniu przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim podziału dotacji na poszczególne rodzaje świadczeń.
 
 
Miejsce składania wniosków:
Centrum Sportowo-Dydaktyczne, bud. E, I piętro, p. 218
 
Termin składania wniosków:
Od 18 września 2017 roku do 20 października 2017 roku
 
Godziny przyjmowania wniosków:
- poniedziałek-czwartek od 9.00 do 14.00,
- piątek od 9.00 do 16.00 (tylko studenci studiów niestacjonarnych i 26+)
 
Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej (patrz poniżej), w sekretariatach Działu Toku Studiów oraz w miejscu składania wniosków.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok