Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Zasady naboru-cudzoziemcy

ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

OBOWIĄZUJĄCE CUDZOZIEMCÓW

 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku  na zasadach: 
− obowiązujących obywateli polskich,
− innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, jeżeli:
a) posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
b) wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów i formie studiów;
c) posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
d) spełnią warunki rekrutacji określone przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Grodka w Sanoku.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku prowadzone w języku polskim, jeżeli:
a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo:
c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie  na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w celu  uzyskania potwierdzenia uczelni, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim – zdają sprawdzian z języka polskiego w dniu rekrutacji, wyznaczonym przez Rektora.

CUDZOZIEMCY DEKLARUJĄCY PODJĘCIE STUDIÓW NA
ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH
 
O przyjęcie na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich mogą ubiegać się cudzoziemcy, którzy: 
− posiadają ważną Kartę Polaka;
− posiadają aktualne zezwolenie na osiedlenie się;
− posiadają aktualny status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
− korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
− są pracownikiem migrującym i posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub są członkiem rodziny takiej osoby, jeżeli mieszka ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
− posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
− posiadają wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z 13 czerwca 2003 roku – o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
− są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem jego rodziny, posiadają prawo stałego pobytu;
− korzystają z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
− są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.
 
Cudzoziemcy, którzy zadeklarują podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich przechodzą postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami obowiązującymi obywateli polskich.
Zastrzeżenie: oceny ze świadectw dojrzałości (dodatku do świadectwa) wydanych przez szkoły w Ukrainie, należy przeliczyć na system oceniania właściwy „starej maturze” zgodnie z tabelą: 

System oceniania
w Ukrainie

system ocen „starej matury”

liczba punktów

12

celujący (6)

100

11

bardzo dobry plus (5+)

90

10

bardzo dobry (5)

80

9

dobry plus (4+)

70

8

dobry (4)

60

7

dostateczny plus (3+)

50

6

dostateczny (3)

40

5

dopuszczający plus (2+)

30

4

dopuszczający (2)

20


W przypadku kandydatów z innych krajów przelicznik ocen i punktów określa Rektor.
 
CUDZOZIEMCY DEKLARUJĄCY PODJĘCIE STUDIÓW NA
ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH
 
Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:
− umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
− umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
− decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym;
− decyzji Rektora uczelni jako: 
• stypendyści strony polskiej;
• na zasadach odpłatności;
• bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
• jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
• jako stypendyści uczelni.
 
Cudzoziemcy, którzy zadeklarują podjęcie studiów na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich przyjmowani są na studia przez Rektora z pominięciem zasad rekrutacji (tj. z pominięciem zasad dotyczących wymagań punktowych i przeliczania punktów).
Wyjątek stanowią kandydaci na kierunek studiów pierwszego stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w tym przypadku podstawę zakwalifikowania do przyjęcie kandydata na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu praktycznego sprawdzającego predyspozycje muzyczne: wykonanie utworu wokalnego oraz przedstawienie utworu instrumentalnego. Do egzaminu stosuje się punktację identyczną jak w przypadku kandydatów – obywateli polskich.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok