Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

ECTS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku uczestniczy w Europejskim Systemie Transferu i Akumulacji Punktów

(European Credit Transfer System – ECTS).

 

 

Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych „punktami ECTS”. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25 – 30 godzin pracy. Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.

 

Punkty ECTS przyznaje się za:
- zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów,
- przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej lub przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie z programem kształcenia.
 
Liczba punktów ECTS przewidywana planem studiów dla semestru wynosi nie mniej niż 30 (dla roku nie mniej niż 60), przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby. Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu kształcenia, zgodnej z zasadami określonymi w regulaminie studiów.
 
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
- dla studiów pierwszego stopnia 180 – 240;
- dla studiów drugiego stopnia 90-120;
- dla jednolitych studiów magisterskich 270-360.
 
ECTS a studia realizowane w innej uczelni (krajowej lub zagranicznej):
 
Zgodnie z Regulaminem studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (§ 23c):
1. Student może realizować część programu kształcenia i planu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej w ramach programu wymiany studenckiej, do której przystąpiła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku.
2. Program zajęć studenta, realizującego część studiów poza Uczelnią jest ustalany indywidualnie i zatwierdzany przez prorektora ds. dydaktyki. Zatwierdzony przez prorektora ds. dydaktyki program zajęć musi zawierać wykaz przedmiotów, które student jest zobowiązany zaliczyć poza Uczelnią.
3. W przypadku wystąpienia różnic programowych między planem studiów w Uczelni, a planem studiów zrealizowanym przez studenta poza Uczelnią, kierownik zakładu wyznacza przedmioty uzupełniające różnice programowe i termin, w którym powinny być zrealizowane. Różnice programowe należy wyznaczyć przed uzyskaniem przez studenta zgody na wyjazd.
4. Kierownik zakładu, na podstawie przepisów § 37a, może podjąć decyzję o uznaniu punktów ECTS bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, po zapoznaniu się z przedłożoną przez studenta dokumentacją rejestrującą przebieg studiów odbytych poza Uczelnią. 

Uznanie osiągnięć (§ 37a):
1. W przypadku powtarzania semestru, wznowienia studiów, przeniesienia się z innej uczelni, zmiany formy studiów, podjęcia studiów po urlopie albo udziału w programie wymiany studenckiej, do którego przystąpiła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, student ma prawo do uwzględnienia zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów zaliczeniowych ECTS w okresie pięciu lat od daty zdania egzaminu lub zaliczenia tego przedmiotu w innej formie. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik zakładu.
2. Kierownik zakładu może wyrazić zgodę na uwzględnienie zaliczonego już przedmiotu oraz uzyskanych w związku z tym punktów ECTS w okresie, o którym mowa w ust. 1 również w przypadku podjęcia dodatkowych studiów na innym kierunku oraz w razie ponownego przyjęcia na studia. 
2a. Kierownik zakładu podejmuje decyzję w porozumieniu z prowadzącym przedmiot, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów, kierując się programem kształcenia obowiązującym na danym kierunku. W przypadku stwierdzenia różnic programowych, w szczególności wynikających z rozbieżnych efektów kształcenia, kierownik zakładu może określić inną liczbę punktów zaliczeniowych podlegających uwzględnieniu lub w ogóle nie uwzględniać tego przedmiotu.
3. Kierownik zakładu dokonuje wpisu zaliczeń, egzaminów i punktów ECTS z przedmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2 do dokumentów rejestrujących przebieg studiów.
4. Kierownik zakładu może wyrazić zgodę na zaliczenie przedmiotu i uwzględnienie określonej liczby punktów ECTS także po upływie terminu przewidzianego w ust. 1, w szczególności w przypadku stwierdzenia braku różnic w zakresie treści programowych i efektów kształcenia.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok