Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Regulamin korzystania

  

Regulamin korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu
na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku
 
 
§1
Postanowienia ogólne
1. PWSZ w Sanoku umożliwia bezprzewodowy dostęp do Internetu, zwany dalej „dostępem”,  przy pomocy urządzeń zwanych hotspotami.
2. Dostęp nie ma charakteru komercyjnego.
3. Ze względów bezpieczeństwa nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.
4. Dostęp realizowany jest w standardzie IEEE 802.11b/g.
5. Z dostępu może korzystać każdy pracownik oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, student PWSZ w Sanoku, osoby i przedsiębiorstwa wynajmujące pomieszczenia od PWSZ oraz osoby zapisane do Biblioteki Uczelnianej, po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu przy zalogowaniu się do sieci, zwany dalej Użytkownikiem.
6. PWSZ w Sanoku nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu 
i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą hotspotów.
7. Ruch w sieci internetowej jest na bieżąco monitorowany i archiwizowany.

 
§2
Obowiązki PWSZ w Sanoku
1. PWSZ w Sanoku dołoży wszelkich starań aby zapewnić możliwie najwyższą jakość dostępu.
2. PWSZ w Sanoku zastrzega sobie możliwość przerw w dostępie ze względu na prace konserwacyjne lub zdarzenia losowe.
3. PWSZ w Sanoku zapewni ochronę przekazywanych danych w zakresie i na poziomie wynikającym 
z zastosowanej technologii.
4. Każdemu Użytkownikowi system automatycznie przydzieli pasmo o przepustowości do 512/128 kb/s.
5. Pracownicy PWSZ realizujący dostęp mogą zapoznać się ze znaczeniem danych wyłącznie 
w zakresie potrzebnym do wykonywania dostępu i zobowiązani są do tajemnicy służbowej.
 
 
§3
Obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
·         przestrzegania przepisów prawa,
·         nie rozpowszechniania nielegalnych treści,
·         przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tzw. netykiety  ( http://www.netykieta.prv.pl),
·         stosowania się do innych zaleceń PWSZ w Sanoku związanych z eksploatacją hotspotów
2. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych Użytkowników. 
W szczególności zabronione są:
·         nieświadome lub świadome powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług,
·         wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod,
·         transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,
·         próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych Użytkowników sieci Internet, wysyłanie spamu,
·         udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i materiałów pornograficznych,
·         uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hotspot,
·         wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci,
3. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, PWSZ zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu dla wybranych MAC adresów urządzeń z których naruszono Regulamin.
4. Nieznajomość Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
5. Zalogowanie do hotspota jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
 
§4
Wyłączenie odpowiedzialności
1. PWSZ w Sanoku nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
2. PWSZ w Sanoku nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku  
z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:
·         utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
·         ujawnienie danych Użytkownika;
·         brak dostępu do hotspota a co za tym idzie za opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
3. PWSZ w Sanoku nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
4. PWSZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu wynikających z ochrony, poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 
§5
Postanowienia końcowe
1. PWSZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Stron od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej http://pwsz-sanok.edu.pl/hotspot.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok