Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Wymagane dokumenty

REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

 W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

REKRUTACJA OBOWIĄZUJĄCA OBYWATELI POLSKICH

 

I ETAP REKRUTACJI
1. Rejestracja elektroniczna i wydruk formularza z rejestracji
2. Złożenie kompletu dokumentów, wraz z wydrukowanym formularzem z elektronicznej rekrutacji, w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 
- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, 
- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
 
II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Komisje Rekrutacyjne kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia punktu 1 i 2 z I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który jedynie zarejestruje się w systemie elektronicznym i nie złoży jednocześnie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) podanie o przyjęcie na studia,
2) poświadczona przez PWSZ kopia:
    - świadectwa dojrzałości,
    - świadectwa ukończenia szkoły średniej / ponadgimnazjalnej albo
    - świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
3) zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, gospodarka zasobami na obszarach wiejskich,
4) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), 
5) fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm, 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421),
8) kandydaci na studia niestacjonarne na kierunek pielęgniarstwo pomostowe składają dyplom uzyskania tytułu pielęgniarki.
 
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) podanie o przyjęcie na studia,
2) poświadczona przez PWSZ kopia:
    - dyplomu ukończenia studiów,
    - suplementu do dyplomu ukończenia studiów,
3) zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1144), dotyczy kandydatów na kierunki: mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych, gospodarka zasobami na obszarach wiejskich,
4) 1 fotografia (o wymiarze 37 x 52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), 
5) fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm, 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB),
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora. Kandydaci składający podanie na więcej niż jeden kierunek wnoszą opłatę rekrutacyjną na pierwszy kierunek w wysokości 100 % kwoty, na kolejne kierunki opłaty nie wnoszą (nr konta bankowego na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421),
8) zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen).
 

 

 REKRUTACJA OBOWIĄZUJĄCA CUDZOZIEMCÓW

 
I ETAP REKRUTACJI
Złożenie kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów (Sanok, ul. Mickiewicza 21, budynek A): 
- pokój 108 sekretariat studiów stacjonarnych, 
- pokój 107 sekretariat studiów niestacjonarnych.
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00
 
II ETAP REKRUTACJI
Kwalifikacja przez Komisje Rekrutacyjne kandydatów na studia.
Dokumenty kandydata będą brane pod uwagę wyłącznie pod warunkiem spełnienia I etapu rekrutacji, w przeciwnym razie dokumenty zostaną odrzucone.
Oznacza to, że kandydat, który nie złoży kompletu dokumentów w Dziale Toku Studiów nie będzie brany pod uwagę w II etapie rekrutacji.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1) kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce;
2) podanie do Rektora w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich;
3) polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone w apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości;
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku;
5) certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
6) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zobowiązanie o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu studiów - w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich; osoby posiadające Kartę Polaka po podpisaniu zobowiązania o dobrowolnym przystąpieniu do NFZ mogą być ubezpieczone przez uczelnię;
7) 2 fotografie (format 37x52 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
8) fotografia cyfrowa (specyfikacja: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiary 2 x 2,5 cm, 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa niż 100 kB);
9) kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem paszportu);
10) wiza lub karta stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP - w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obywatele Unii Europejskiej mogą przebywać na terytorium RP przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego terminu muszą zarejestrować swój pobyt w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
11) kopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona przez PWSZ (oryginał do wglądu) lub przez notariusza - w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia.
 
Wszystkie dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez uprawnionego tłumacza języka polskiego lub konsula polskiego urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok