Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Dokumenty regulujące tok studiów

  DOKUMENTY REGULUJĄCE TOK STUDIÓW - PODANIA STUDENCKIE

 

 

 

Wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuję Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Poniżej do pobrania.
 
Szczegółowe zasady załatwiania podań studenckich reguluje Zarządzenie Rektora w sprawie postępowania przy załatwaniu podań studenckich związanych z tokiem studiów. Do pobrania poniżej oraz w zakładce Akty prawne.
 
Zasady ogólne obowiązujące przy rozstrzyganiu indywidualnych spraw:

- Sprawy związane z tokiem studiów w I instancji rozstrzyga: kierownik zakładu, dyrektor instytutu bądź wyznaczony przez rektora prorektor ds. dydaktyki.

- Od decyzji wydanej w I instancji przysługuje studentowi odwołanie, należy go złożyć w terminie 14 dni od podebrania decyzji. Odwołanie z uzasadnieniem należy składać w Dziale Toku Studiów.

- Student składa podanie na specjalnie przygotowanych drukach podań (wzory podań do pobrania w sekretariatach DTS, lub z plików umieszczonych poniżej). Podanie takie wypełnia się tylko w jednym egzemplarzu, pamiętając o wpisaniu wszystkich wymaganych danych. Tak wypełnione podanie składa się w DTS. UWAGA!!! W momencie składania podania pracownik DTS wpisuje datę oraz nadaje temu podaniu odpowiedni numer ewidencyjny. Numer ewidencyjny jest kolejnym numerem z rejestru podań przyjętych w DTS.

- Decyzje w indywidualnych sprawach studentów zapadają w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (podstawa: art. 207 ust.1 Prawa o szkolnictwie wyższym). W sytuacji, gdy przemawiać będzie za tym interes studenta, sprawa będzie załatwiana ustnie, zaś treść i istotne motywy decyzji zostaną utrwalone w formie adnotacji podpisanej przez studenta (art. 109 §2 kpa w zw. z art.14 §2 kpa).

- W pozostałych przypadkach będą wydawane decyzje pisemne (art.109 §1 kpa). Każda decyzja pisemna musi zostać doręczona studentowi. Biorąc pod uwagę specyfikę związaną z procesem studiowania oraz "mobilnością" studentów, zasadą będzie odbieranie przez studenta decyzji w DTS, w terminie 7 dni od dnia złożenia podania. Wyjątek stanowić będą sprawy, które wymagają dłuższego czasu rozpoznania. Po upływie tego terminu decyzja będzie wysyłana pocztą na adres wskazany w podaniu. Proszę więc o szczególną dbałość przy wskazywaniu adresu, pod który ma nastąpić doręczenie.

 

 

 STUDIA PODYPLOMOWE

 

 Wszystkich studentów studiów podyplomowych obowiązuję Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Poniżej do pobrania.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok