Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Zasady naboru

  ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELI POLSKICH

 

 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA


Do postępowania rekrutacyjnego na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona

osoba, która:

posiada świadectwo dojrzałości,

 zarejestrowała się na studia drogą elektronicznej rekrutacji,

 złożyła wszystkie wymagane dokumenty, w terminie wyznaczonym na ich złożenie,

 dokonała opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora. 

O zakwalifikowaniu kandydata na studia stacjonarne i niestacjonarne w ramach ustalonych  limitów, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej, ustalone na podstawie sumy punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (z wyjątkiem kierunków, na których obowiązują sprawdziany uzdolnień). 
Postępowanie kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia na rok akademicki 2017/2018 prowadzone jest w formie konkursu świadectw z określonych przedmiotów na kierunkach:
  
Mechanika i budowa maszyn (S, N)
1. Matematyka lub fizyka,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Nowe media, reklama, kultura współczesna (S, N)
1. Język polski,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Pedagogika (S, N)
1. Język polski,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Pielęgniarstwo (S)
1. Biologia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Pielęgniarstwo (N tzw. pomostowe)
1. Biologia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
3. Ocena z egzaminu z przygotowania zawodowego,
 
Praca socjalna (S, N)
1. Język polski,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Ratownictwo medyczne (S, N)
1. Biologia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Rolnictwo (S, N)
1. Biologia lub geografia lub chemia,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Ekonomia (S, N)
1. Matematyka lub fizyka,
2. Język obcy (nowożytny),
3. Geografia lub historia,
 
Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych (S, N)
1. Biologia lub chemia lub matematyka,
2. Język obcy (nowożytny),
 
Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich (S, N)
1. Biologia lub chemia lub matematyka,
2. Język obcy (nowożytny).
 
Forma studiów: S - studia stacjonarne, N – studia niestacjonarne

Podstawę zakwalifikowania do przyjęcia kandydata na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyżej wymienionych kierunkach stanowią wyniki uzyskanych przez kandydata ocen / wyników procentowych na świadectwie dojrzałości lub, w przypadku braku na świadectwie dojrzałości wyników z przedmiotów wymaganych,  świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
Podstawę zakwalifikowania do przyjęcie kandydata na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stanowią wyniki egzaminu praktycznego sprawdzającego predyspozycje muzyczne: wykonanie utworu wokalnego oraz przedstawienie utworu instrumentalnego. Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Za wykonanie utworu wokalnego maksymalnie 10 punktów, za przedstawienie utworu instrumentalnego maksymalnie 10 punktów.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Do postępowania rekrutacyjnego na wszystkich kierunkach studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która:
− posiada tytuł licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny,
− zarejestrowała się na studia drogą elektronicznej rekrutacji,
− złożyła wszystkie wymagane dokumenty, w terminie wyznaczonym na ich złożenie,
− dokonała opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez Rektora.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia na rok akademicki 2017/2018 ma formę weryfikacji dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i kompetencje. Komisja rekrutacyjna analizująca zebrane dokumenty kandydata może zaprosić go na rozmowę. W przypadku gdy liczba kandydatów przekracza limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę z przebiegu studiów pierwszego stopnia.

PRACA SOCJALNA Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek praca socjalna z elementami organizacji i zarządzania powinien posiadać w szczególności następujące kompetencje: 
− ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, zwłaszcza w dziedzinie polityki społecznej, pracy socjalnej,
− zna teoretyczne podstawy pracy socjalnej i stosowane w niej metody,
− zna miejsce polityki społecznej w systemie nauk społecznych,
− zna trudności wynikające z pracy z rodzinami i jednostkami dysfunkcyjnymi,
− jest przygotowany w stopniu podstawowym do pracy z grupą i środowiskiem oraz jednostką i rodziną,
− zna język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach innych niż praca socjalna, zostaną zobowiązani do uzupełnienia przedmiotów wyrównawczych w wymiarze łącznym 15 punktów ECTS w zakresie:
− Metodyka pracy socjalnej (3 pkt ECTS)
− Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej(3 pkt ECTS)
− Praca socjalna z grupą i środowiskiem(5 pkt ECTS)
− Praca socjalna z jednostką i rodziną (4 pkt ECTS)
Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia wymienionych przedmiotów wyrównawczych w łącznej liczbie 15 pkt ECTS do końca 1 semestru studiów II stopnia.

PIELĘGNIARSTWO
Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo powinien posiadać dyplom licencjata pielęgniarstwa. Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu o weryfikację złożonych dokumentów (średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia). W przypadku, gdy więcej kandydatów uzyskało taką samą średnią ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia, wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje dodatkowe kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

STUDIA PODYPLOMOWE

Na studia podyplomowe mogą zostać zakwalifikowane osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (min. licencjackie lub inżynierskie) oraz złożą komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.


UWAGA: POLECAMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNYM TEKSTEM DOKUMENTU REGULUJĄCEGO TRYB I WARUNKI REKRUTACJI (do pobrania poniżej)
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok