Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Dla studentów ostatniego roku

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
ORAZ INSTRUKCJA PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018
 
Poniższe warunki precyzują postępowanie związane z wykonywaniem prac dyplomowych uzupełniając informacje zawarte w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.
  

Prace dyplomowe należy składać w Dziale Toku Studiów w terminie minimum 1 tygodnia przed wyznaczonym terminem obrony, nie później jednak niż :

 

 Studenci stacjonarni i niestacjonarni: 

- do 28 lutego 2018 roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,

- do 30 czerwca 2018 roku na studiach kończących się w semestrze letnim,
  
ZASADY PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ W PWSZ IM. JANA GRODKA W SANOKU (do pobrania - tutaj)
 
Student, który z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub innego  przypadku  losowego nie zdąży złożyć pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, powinien przed upływem tego terminu złożyć w DTS podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Termin ten, na wniosek studenta lub promotora może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminów określonych w regulaminie studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu lub Kierownik Zakładu.
 
Wraz z pracą dyplomową należy złożyć:

- oświadczenie o złożeniu pracy dyplomowej,

- oświadczenie dotyczące zgody na udział w badaniu monitorowania losów absolwentów,

- wypełnioną kartę obiegową:

a) zwykła,

b) dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawnosci,

c) dla studentów będących członkami AZS,

d) dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności i będących członkami AZS,

- 4 fotografie do dyplomów o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm bez nakrycia głowy, na jasnym tle lub 5 fotografii w przypadku wnioskowania o wydanie dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

 
Pracę dyplomową składa się w jednym egzemplarzu wydruku komputerowegoa ponadto w formie elektronicznej (płyta CD / DVD w opisanej kopercie papierowej – imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów,  rok akademicki). Na płycie powinna znajdowac sie praca dyplomowa w formacie PDF, praca dyplomowa w formacie Word. Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
 
Praca powinna być drukowana dwustronnie, w oprawie miękkiej koloru odpowiedniego dla Instytutu (okładka przednia przeźroczysta a tył i bok odpowiedniego koloru):
§  biały - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Społeczno-Artystycznego,
§  granatowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Medycznego,
§  zielony - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej,
§  bordowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Technicznego.

 

W przypadku pracy dyplomowej o charakterze praktycznym student składa ją w formie dostosowanej do charakteru pracy (np. wydruk, wersja elektroniczna, dokumentacja fotograficzna lub filmowa) wraz z konspektem projektu drukowanym dwustronnie, w oprawie miękkiej, pierwsza strona przeźroczysta a bok i tył odpowiedniego koloru jak podano wyżej.

 
UWAGA!!!

Pierwsza strona pracy dyplomowej powninna być zgodna z obowiązującym wzorem dla danego kierunku: MiBM, MiBM-ISwBM, GwERiL, ROL-DRE, EKON, EM, NM-GK, NM-GK konspekt, PED-EWIEP, PED-LiTP, PED-ZEWiEP, PIEL, PS-PSzOŚiI, PS-PSzR, PSzEOiZ, RM.

Ostatnia strona pracy dyplomowej powinna zawierać podpisane oświadczenie studenta i promotora.
Streszczenie powinno znajdować się w końcowej części pracy, po bibliografii, a przed spisami rysunków, tabel, wykresów itp., przed aneksem i przed oświdczeniem (streszczenie-pobierz). 
 
Prace i nośniki elektroniczne oddaje się w wymaganym komplecie (prace niekompletne nie będą rejestrowane). Za prawidłowość zapisu elektronicznej wersji pracy odpowiedzialny jest student – dyplomant.
Studenci, którzy nie dostarczą opisanych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie jednego tygodnia przed egzaminem nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.
 
EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny, może przewidywać również część praktyczną, obejmującą sprawdzian umiejętności wymaganych od absolwenta danego kierunku.
Podczas egzaminu dyplomowego ocenie podlega:
1. praca dyplomowa oceniona przez promotora i recenzenta
2. wypowiedź ustna na zadane przez komisję 3 pytania, każde z pytań wpisane jest do protokołu egzaminacyjnego i oceniane oddzielnie.
 
Na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 
Ocena odpowiedzi ustnej, ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ustalenie końcowego wyniku studiów odbywa się w niejawnej części egzaminu dyplomowego.
 
Końcowy wynik studiów jest sumą cząstkowych ocen ustalonych jak następuje:
a) 1/2 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,
b) 1/6 oceny  pracy dyplomowej,
c) 1/6 oceny z praktyki zawodowej,
d) 1/6 oceny egzaminu dyplomowego.
 
Na kierunku artystycznych końcowy wynik studiów jest sumą cząstkowych ocen ustalonych jak następuje:
a) 1/2 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,
b) 1/6 średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej i oceny pracy/ prezentacji artystycznej,
c) 1/6 oceny z praktyki zawodowej,
d) 1/6 oceny egzaminu dyplomowego.
 
W dyplomie  ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów wyrównany do oceny, zgodnie z zasadą:
powyżej 4,51 - na dyplomie ocena bardzo dobry (5,0)
4,21 - 4,50 - na dyplomie ocena dobry plus (4,5)
3,71 - 4,2 - na dyplomie ocena dobry (4,0)
3,21 - 3,7 - na dyplomie ocena dostateczny plus (3,5)
do 3,2 - na dyplomie ocena dostateczna (3,0)
 
 

W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza dyplom ukończenia studiów oraz suplement i wpisuje absolwenta do księgi dyplomów.

 

Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.
 
 
 
 INFORMACJE DODATKOWE 

Opłata za dyplom

Absolwent naszej Uczelni po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami oraz suplementem do dyplomu. Opłata za dyplom wynosi 45 zł.

 

Student, który będzie chciał otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy obowiązany jest złożyć w tej sprawie wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego i dostarczyć dodatkowo 1 fotografię do dyplomu. Z wydaniem odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy wiąże się również dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.
Opłatę należy wnieść na rachunek Uczelni w PKO BP S.A. przelewem lub wpłacając gotówkę bezpośrednio w oddziałach banku.
 
UWAGA!!! - studenci studiów niestacjonarnych opłatę za dyplom dokonują na numery kont indywidualnych (konto "opłaty") - szczegółowe informacje w systemie e-dziekanat.
 
 

Sposób dokonania opłaty za dyplom

Aby prawidłowo wypełnić druk polecenia przelewu należy dużymi drukowanymi literami, każda w osobnej kratce, wypełnić długopisem jak poniżej:

W polu nazwa odbiorcy: PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANOKU
W polu nr rachunku odbiorcy: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196
W polu kwota:
- 45,00 - za dyplom ukończenia studiów,
- 40,00 - za dodatkowy odpis w tłumaczeniu na język obcy,
- 85,00 - za wydanie dyplomu i odpisu w tłumaczeniu na język obcy.
W polu nr rachunku zleceniodawcy: jeśli jest to przelew należy wpisać swój nr rachunku, jeśli gotówka - słownie kwotę wpłaty
W polu nazwa zleceniodawcy: swoje imię i nazwisko oraz adres
W polu tytułem: opłata za dyplom.
 
 

Procedura antyplagiatowa

Prace dyplomowe (licencjackie i inżynierskie) będą sprawdzane pod względem samodzielności ich wykonania przy pomocy elektronicznego systemu Plagiat.pl. Zasady funkcjonowania procedury antyplagiatowej oraz sposób korzystania z systemu antyplagiatowego Plagiat.pl reguluje procedura Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości kształcenia P-WSZJK-13 Procedura antyplagiatowa

   
Indywidualna karta dodatkowych osiągnięć studenta
W suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania dodatkowych osiagnięć studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, powinny one świadczyć o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Student posiadający takie osiągnięcia może złożyć w Dziale Toku Studiów indywidualną kartę dodatkowych osiągnięć przed ukończeniem studiów. Karta powinna zawierać rodzaj działalności/dodatkowe osiagnięcia, termin działalności oraz potwierdzenie (pieczęć oraz podpis osoby odpowiedzialnej). Ostatecznie o wpisie do suplementu dodatkowych osiągnięć decyduje Rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Formularz indywidualnej karty dodatkowych osiągnięć dostępny jest do pobrania ponizej oraz w Dziale Toku Studiów.
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok