Wersja kontrastowa
A | A | A

Dla studentów

PROGRAM ERASMUS+ DLA STUDENTÓW

  

Zapraszamy serdecznie na indywidualne konsultacje osoby, które mają pytania odnośnie organizacji programu w naszej uczelni. Polecamy przed wizytą przejrzeć oficjalną stronę programu www.erasmusplus.org.pl oraz gablotkę w bud. A obok Sali Konferencyjnej (ułatwi to rozmowę).

 

Sądzimy, że bezpośrednie kontakty biura z osobami zainteresowanymi będą najlepszą formą przekazania informacji o Erasmusie. Liczymy także, że pytania jakie pojawią się podczas tych spotkań pomogą nam w optymalnym dobraniu informacji jakie będzie zawierała ta strona oraz tablica ogłoszeń.

 

Adresaci programu

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ skierowana jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku.

 

Rodzaje wyjazdów zagranicznych:

- studenci – studia (na 1 lub 2 semestry) i/lub praktyki (min. 2 miesiące)
- absolwenci – staże absolwenckie (wniosek i umowa dotyczące stażu absolwenckiego muszą bezwzględnie zostać podpisane przed obroną)

 

Miejsca wyjazdu

- studia –  lista uczelni partnerskich na: www.pwsz-sanok.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica/erasmus/partnerzy-erasmus/

- praktyki i staże absolwenckie – 28 państw Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

 

Wysokości stawek:

Szczegółowa tabela stawek stypendiów - do pobrania u dołu strony.

 

Dodatkowe informacje

Kapitał mobilności każdego studenta wynosi 12 miesięcy, tzn. wszystkie wyjazdy zagraniczne studenta w ramach Erasmus+ (studia i/lub praktyka studencka i/lub staż absolwencki) nie mogą przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów, tj. studiów licencjackich/inżynierskich oraz studiów magisterskich.

 

Student zobowiązany jest wypełnić test językowy on-line przed wyjazdem i po powrocie. Wynik testu równoważny lub niższy niż B1  daje możliwość dodatkowego dokształcenia (darmowy kurs językowy online). 

 

Przed wyjazdem student zobowiązany jest dopełnić wszystkich wymaganych formalności w ustalonym przez uczelnię terminie.

Do Biura Karier Promocji i Współpracy (bud. A, pok.113) należy dostarczyć komplet następujących dokumentów: 

1. Wniosek o wyjazd w ramach programu Erasmus+ (wniosek najlepiej wypełnić już w biurze)

2. Acceptance letter z uczelni/organizacji przyjmującej.

Nasza uczelnia wysyła do uczelni/instytucji przyjmującej wstępną nominację studenta na wyjazd Erasmus+. Na jej podstawie uczelnia/organizacja przyjmująca wysyła Acceptance letter dla studenta i rozpoczynają się przygotowania Learning Agreement.

3. Learning Agreement czyli Porozumienie o programie studiów/praktyki/stażu absolwenckiego Erasmus+

Porozumienie o programie studiów - dokument powinien zawierać wykaz przedmiotów realizowanych w uczelni przyjmującej oraz wykaz przedmiotów uznanych przez uczelnie wysyłającą. 

Porozumienie o programie praktyki/stażu absolwenckiego - dokument powinien zawierać plan działań na cały okres pobytu na praktyce/stażu Erasmus+ i będzie załączony do umowy na realizację praktyki Erasmus+.

Wszelkie zmiany wprowadzane do LA możliwe są jedynie za wiedzą i zgodą wszystkich stron i wymagają formy pisemnej. 

4. Kserokopia karty EKUZ (europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego) 

5. Kserokopia numeru konta bankowego w EUR lub konta w PLN.

Konto walutowe w EUR musi być założone w banku z siedzibą w Polsce. Należy dostarczyć kserokopię strony umowy z bankiem, na której widoczna jest nazwa, numer, waluta konta oraz nazwa banku. Student musi być właścicielem/ współwłaścicielem konta. 

6. Dowód osobisty

7. Osoby wyjeżdżające na staż absolwencki - Kopia dyplomu (należy dostarczyć po obronie).

UWAGA - Biuro Karier Promocji i Współpracy pomaga przygotować wszystkie dokumenty dotyczące mobilności Erasmus+


Przekazanie stypendium może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy i odbywa się w formie przelewu bankowego przed rozpoczęciem mobilności Erasmus+ lub na jej początku (w indywidualnych wypadkach).

 

Po zakończeniu mobilności Erasmus+ stypendysta ma obowiązek rozliczenia się z wyjazdu, tj. dostarczyć do Biura Karier Promocji i Współpracy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po zakończeniu mobilności:

 - Learning Agreement After Mobility wraz z faktycznymi datami rozpoczęcia i zakończenia pobytu oraz z podpisem i pieczątką instytucji przyjmującej,

 - wynik drugiego testu językowego on-line,

 - wypełnioną ankietę stypendysty Erasmusa+ - ankieta wypełniana on-line; ankieta przesyłana jest uczestnikom indywidualnie.

 

POLECAMY STRONY INTERNETOWE NT. PROGRAMU ERASMUS - LISTĘ ZNAJDZIESZ TUTAJ

a także


"PRZEWODNIK FINANSOWY STUDENTÓW ERASMUSA" (do pobrania poniżej)

oraz


PORADNIK "ESN" nt. ERASMUS+  KLIKNIJ TUTAJ

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok