Wersja kontrastowa
A | A | A

Charakterystyka kierunku

Film

Charakterystyka kierunku

Nazwa kierunku studiów: Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Formy studiów: stacjonarna / niestacjonarna

Tytuł zawodowy: inżynier

 

Jest to interdyscyplinarny, unikatowy w skali kraju, praktyczny kierunek studiów. Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu nauk leśnych i rolniczych.

Studia kierowane są do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) posiadających świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub świadectwo ukończenia szkoły średniej w przypadku kandydatów z tzw. starą maturą. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką przyrodniczą w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i ekologii. Pożądane są również zainteresowania o ukierunkowaniu ekonomicznym. 

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Liczba godzin zajęć wynosi 2410 w systemie stacjonarnym i 1475 w systemie niestacjonarnym. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) jest równa 210.

Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia:

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

Dziedzina: nauk rolniczych;

Dyscyplina: agronomia, zootechnika, leśnictwo i technika rolnicza.

 

 

 

Nazwa kierunku studiów: ROLNICTWO

Nazwa specjalności kształcenia:

- Doradztwo rolniczo-ekonomiczne

- Monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Formy studiów: stacjonarna / niestacjonarna

Tytuł zawodowy: inżynier

 

Zgodnie z koncepcją kształcenia zadaniem kierunku rolnictwo jest przygotowanie absolwentów – inżynierów rolnictwa posiadających gruntową wiedzę z zakresu nauk agrotechnicznych uzupełnioną o zagadnienia zootechniki, co wynika z hodowlano-rolniczej specyfiki regionu pogórza. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę uwarunkowań biologicznych, chemicznych i fizycznych, dotyczących technologii uprawy, nawożenia roślin, produkcji oraz przetwarzania pasz, zasad żywienia, chowu i hodowli zwierząt. Rozumie konieczność uwzględniania zależności produkcyjno-klimatycznych i wpływu produkcji rolniczej na stan środowiska. Poznaje podstawy statystyki w naukach przyrodniczych oraz nabywa umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych.

Wiedza ta pozwoli absolwentowi na planowanie i prowadzenie wielokierunkowej działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju poszerzonymi o znajomość ekonomiki, zarządzania i organizacji produkcji oraz obrotu płodami rolnymi. Dla lepszego przystosowania absolwentów pod oczekiwania rynku pracy przewiduje się uzupełnienie wiedzy rolniczej w dwóch specjalnościach:

Doradztwo rolniczo-ekonomiczne;

Monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego.

 

Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia:

Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;

Dziedzina: nauk rolniczych;

Dyscyplina: agronomia i zootechnika.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok