Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Studia podyplomowe

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNICZYCH

Charakterystyka podstawowa prowadzonych studiów

 
INSTYTUT: Gospodarki Rolnej i Leśnej

Nazwa kierunku studiów podyplomowych: Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych

Profil kształcenia: praktyczny
Formy studiów: niestacjonarna
 

Charakterystyka opisowa programu kształcenia

 

I.  Koncepcja kształcenia w nawiązaniu do misji uczelni i strategii rozwoju:

 Studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych” kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich).

  Misją PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – jako ośrodka życia studenckiego i naukowego, łączącego nowoczesność z bogatą tradycją, przyjaznego zarówno wobec studiującej w nim młodzieży, jak i jego mieszkańców – jest tworzenie interesujących i odpowiadających zapotrzebowaniu regionu profilów kształcenia na wybranych studiach podyplomowych. Jednym z nich jest kształcenie słuchaczy realizowane na studiach kwalifikacyjnych z zakresu rolnictwa, z elementami zootechniki oraz ekonomii, zarządzania i organizacji gospodarstw rolniczych. Podstawowym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej  i nowoczesnej wiedzy rolniczej i ekonomicznej oraz wyposażenie ich w szereg umiejętności celem praktycznego jej wykorzystania. Rozległa wiedza będzie obejmować treści podstawowe i zaawansowane, które pozwolą słuchaczom na samodzielne rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień inżynierskich, szczególnie w odniesieniu do działań związanych z: produkcją roślinną i zwierzęcą.

   Studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych wiążą się z głównym celem określonym w strategii rozwoju PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, którym jest wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie wysokokwalifikowanych pracowników oraz wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej Euroregionu Karpackiego.

 

II. Charakterystyka profilu kandydata (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty)

  Na studia podyplomowe Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych  może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką: rolniczą, przyrodniczą, produkcją i przetwórstwem żywności bądź ekologią lub podobną.

Kandydaci składają:

·  podanie o przyjęcie na studia, zgodnie z ustalonym wzorcem,

·  kopię dyplomu (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych,

·  2 fotografie,

·  kserokopię dowodu osobistego.

Orientacyjna liczba kandydatów: 20 osób.

Podstawą rozpoczęcia studiów jest zebranie, co najmniej 20 uczestników.

 

III.  Charakterystyka profilu absolwenta (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia)

  Studia podyplomowe na kierunku Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych realizowane są w dwóch semestrach.

  Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu nauk podstawowych związanych z rolnictwem, a także produkcji roślinnej i zwierzęcej, ogrodnictwa, organizacji, zarządzania i ekonomiki gospodarstw rolniczych, techniki rolniczej oraz wspólnej polityki rolnej. Program studiów umożliwia zdobycie przez studentów poszerzonej wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Ponadto absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem i ekonomiką gospodarstw rolniczych celem wykorzystania potencjału obszarów wiejskich do ich rozwoju zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Przez włączenie na zajęciach laboratoryjnych metod pracy grupowej oraz w działalność organizacji studenckich i prac kół naukowych, nabywają nawyk pracy zespołowej oraz kompetencji integracyjno-społecznych przygotowujących do realizacji wspólnych przedsięwzięć w środowisku wiejskim.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności rolniczej, pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu czy agencjach rolniczych. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w formie usług oferowanych indywidualnym rolnikom w obszarze działalności gospodarczej i doradztwie.

 

IV. Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia:

Obszar nauk: rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

 

V. Zasady prowadzenia procesu dyplomowania 

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 320 godzin. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza 60 punktów ECTS. Plan zajęć podzielony jest na 14 zjazdów. Każdy zjazd trwa 2 dni (w soboty i w niedziele), i jest organizowany dwa razy w miesiącu.

Miejscem zajęć są sale dydaktyczne i laboratoria Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

- zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć,

- uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów,

- opracowanie i przedłożenie do oceny pracy końcowej w przewidzianym tokiem studiów terminie,

- złożenie końcowego egzaminu dyplomowego.
  Zasady i terminy złożenia pracy końcowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej określają szczegółowo przepisy regulaminu studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zatwierdzone przez Senat Uczelni.
 Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru zgodnie z rozporządzeniem ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r., w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167).

  

GOSPODARKA ŁOWIECKA W GÓRSKICH EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

  

Charakterystyka podstawowa prowadzonych studiów
 
INSTYTUT: Gospodarki Rolnej i leśne
Nazwa kierunku studiów podyplomowych: Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych
Profil kształcenia: praktyczny
Formy studiów: niestacjonarna/podyplomowa
 
Charakterystyka opisowa programu kształcenia
 

I. Koncepcja kształcenia w nawiązaniu do misji uczelni i strategii rozwoju:

 

  Studia podyplomowe Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych  kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (magisterskich, inżynierskich i licencjackich).

  Misją PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – jako ośrodka życia studenckiego i naukowego, łączącego nowoczesność z bogatą tradycją, przyjaznego zarówno wobec studiującej w nim młodzieży, jak i jego mieszkańców – jest tworzenie interesujących i odpowiadających zapotrzebowaniu regionu profilów kształcenia na wybranych studiach podyplomowych. Jednym z nich jest kształcenie słuchaczy realizowane na studiach kwalifikacyjnych z zakresu gospodarki łowieckiej w górskich ekosystemach rolnych i leśnych, z elementami biologii i ekologii populacji dzikich zwierząt, problematyki szkód w rolnictwie i leśnictwie oraz związanych z nimi aspektów prawnych i społecznych. Zmiany spowodowane postępem wiedzy oraz wejściem Polski do Unii Europejskiej powodują że tradycyjnie pojmowane łowiectwo utożsamiane z myślistwem stało się anachroniczne, a podział na zwierzęta łowne i chronione wprawdzie użyteczny dla celów administracyjnych, nie znajduje uzasadnienia z przyrodniczego punktu widzenia. Właściwa gospodarka łowiecka jest zatem niezbędna do zachowania równowagi pomiędzy interesami ludzi i zwierząt.

  Podstawowym celem proponowanych studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i nowoczesnej wiedzy na temat zadań współczesnego łowiectwa, gospodarowania populacjami gatunków zwierząt łownych oraz monitorowania zmian w populacji, szkód w płodach i uprawach rolnych powodowanych przez dzikie zwierzęta, NATURY 2000, problemów weterynaryjnych wśród dzikich zwierząt, uprawy roślin na potrzeby gospodarki łowieckiej. Przekazywana wiedza obejmuje także zagadnienia z historii, kultury i tradycji łowiectwa, fotografii łowieckiej i przyrodniczej, ponadto kynologii, sokolnictwa oraz prawa z zakresu gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt w Polsce i UE.

   Studia podyplomowe Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych wiążą się z głównym celem określonym w strategii rozwoju PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, którym jest wspieranie rozwoju regionu poprzez kształcenie wysokokwalifikowanych pracowników oraz wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej Euroregionu Karpackiego.

 

II. Charakterystyka profilu kandydata (zasady rekrutacji, wymagane dokumenty):

 

  Na studia podyplomowe Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką: rolniczą, leśną, przyrodniczą,  bądź ekologią lub podobną.

Kandydaci składają:

·  podanie o przyjęcie na studia, zgodnie z ustalonym wzorcem,

·  kopię dyplomu (lub odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych,

·  2 fotografie,

·  kserokopię dowodu osobistego.

Orientacyjna liczba kandydatów: 20 osób.

Podstawą rozpoczęcia studiów jest zebranie co najmniej 15 uczestników.

 

III. Charakterystyka profilu absolwenta (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia)

 

Studia podyplomowe na kierunku Gospodarka łowiecka w górskich ekosystemach rolnych i leśnych realizowane są w dwóch semestrach.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy o sposobie racjonalnego gospodarowania populacjami dzikich zwierząt. Ponadto pozwalają zdobyć teoretyczne i praktyczne doświadczenie w sferze dotyczącej zagadnień związanych z obszarami NATURA 2000, a także aktualną wiedzę prawną w zakresie gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt w Polsce. Studia podyplomowe pozwolą zapoznać słuchaczy z nowoczesnymi metodami prowadzenia gospodarki łowieckiej w kontekście aspektów ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności i trwałości produkcji. Pozwolą również na nabycie umiejętności komunikowania się pomiędzy rolnikami, leśnikami i myśliwymi.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów według wzoru ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także świadectwo ukończenia zajęć i zdania egzaminu z zakresu szacowania i wyceny szkód spowodowanych przez zwierzęta dziko żyjące, nadany przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Dokument ten stanowi podstawę do występowania o tytuł biegłego sądowego w sprawach szkód od zwierząt dziko żyjących.  

 

IV. Przyporządkowanie kierunku do obszaru lub obszarów kształcenia:

Obszar nauk: rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

 

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 260 godzin. Program kształcenia umożliwia uzyskanie przez słuchacza 60 punktów ECTS.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

- zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów zajęć,

- uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów,

- opracowanie i przedłożenie do oceny pracy końcowej w przewidzianym tokiem studiów terminie,

- złożenie końcowego egzaminu dyplomowego.

  Zasady i terminy złożenia pracy końcowej oraz powołania komisji egzaminacyjnej określają szczegółowo przepisy regulaminu studiów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zatwierdzone przez Senat Uczelni.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru.

 
 
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok