Wersja kontrastowa
A | A | A

Sylwetka absolwenta

Charakterystyka profilu absolwenta kierunku GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia)

 

 

Absolwent tego kierunku studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu nauk rolniczych i leśnych, jak również zastosowania nowoczesnych technik i technologii w tych dziedzinach.

Poznaje, na każdym etapie, procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz możliwości genetycznego i środowiskowego kształtowania ich poziomu i jakości. Nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu, szkółkarstwa, planowania i wykonawstwa nasadzeń, pozyskania i przerobu drewna oraz przetwórstwa runa leśnego, łowiectwa i zagospodarowania dziczyzny, a także minimalizacji szkód od zwierzyny w gospodarce rolnej i leśnej. Poznaje biologiczne, chemiczne i fizyczne zagrożenia produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i leśnego. Posiada wiedzę w zakresie współzależności biocenoz rolno-leśnych oraz ich wpływu na bioróżnorodności. Nabywa zdolność i rozumie konieczność kształtowania wielofunkcyjnego obszarów wiejskich, ich infrastruktury. Poznaje zagadnienia związane z utylizacją i zagospodarowaniem produktów ubocznych i odpadowych i ich wpływu na ochronę środowiska. Zdobywa wiedzę z zakresu procesów technologicznych, mechanizacji prac, powiązań logistycznych oraz podstaw zarządzania, marketingu i ekonomiki produkcji.

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2, Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki kierunku studiów.

Posiada rozeznanie w zakresie obowiązujących dyrektyw, ustaw i rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących gospodarki rolno-leśnej oraz ochrony środowiska, co otwiera przed absolwentem europejski rynek pracy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, agencjach i instytucjach rządowych i samorządowych związanych z gospodarką rolno-leśną. Posiada również umiejętność zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie oraz w usługach. Jest przygotowany do kontynuowania studiów na drugim poziomie kształcenia. Uzyskane wykształcenie kwalifikuje absolwenta prowadzącego własne gospodarstwo rolne do pozyskiwania środków z funduszy rozdysponowywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Profil praktyczny tworzonego kierunku oraz organizacja zajęć praktycznych w systemie wakacyjnym i tzw. dualnym (w czasie trwania roku akademickiego) pozwoli na zdobycie przez absolwenta niezbędnych umiejętności w tym zakresie w środowisku i zakładach pracy zajmujących się zawodowo działalnością związaną z rolnictwem i leśnictwem. Doświadczenie zawodowe i szereg umiejętności praktycznych zostanie osiągnięte również poprzez włączenie do procesu kształcenia wieloletnich praktyków związanych z jednostkami prowadzącymi działalność rolniczą i leśną.

Absolwent może znaleźć, po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, zatrudnienie jako inspektor w jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne i leśne. Osiągnięta wiedza i umiejętności pozwolą również na zdobycie uprawnień doradcy rolnośrodowiskowego i eksperta przyrodniczego z uprawnieniami doradzania w ramach programu rolnośrodowiskowego.

 

 

 

Charakterystyka profilu absolwenta kierunku ROLNICTWO (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia)

 
Absolwent kierunku rolnictwo zna, na poziomie studiów inżynierskich, podstawowe zagadnienia dotyczące dziedziny nauk rolniczych, a w szczególności dyscypliny agronomia i zootechnika. Jest specjalistą w zakresie technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej. Posiada wiedzę dotyczącą budowy i eksploatacji maszyn i narzędzi rolniczych oraz urządzeń stosowanych w chowie i hodowli zwierząt. Zna zasady oceny i standaryzacji surowców rolniczych w kontekście ich wykorzystania w żywieniu zwierząt i człowieka oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym. Posiada również wiedzę dotyczącą metod zarządzania i funkcjonowania gospodarki rynkowej, marketingu oraz roli i funkcji instytucji finansowych w rolnictwie. Absolwent potrafi wykonać analizę ekonomiczną gospodarstwa oraz opracować biznesplan. Charakteryzuje wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich i możliwość wykorzystania środków unijnych w działalności okoł-rolniczej.
Jego inżynierska wiedza w zakresie nauk rolniczych pozwala na samodzielne prowadzenie gospodarstwa zarówno rolnego, zwłaszcza specjalizującego się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Jest przygotowany także do funkcjonowania w działalności samorządowej i społecznościach lokalnych. Daje to możliwość pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, agrobiznesu i administracji oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent wykazuje umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa na poziomie B2.
Nachylenia w zakresie specjalności: doradztwo rolniczo-ekonomiczne, monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego poszerzają widzę w zakresie dziedziny nauk rolniczych umożliwiając lepsze przystosowanie absolwentów pod potrzeby i zadania regionalnego rynku pracy.
Program specjalności doradztwo rolniczo-ekonomiczne obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu organizacji gospodarstw rolniczych, prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwa finansowego w agrobiznesie. Umożliwia on zdobycie przez absolwenta podstawowych wiadomości dotyczących świadczenia usług doradczych w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych w agrobiznesie, ewidencjonowania i rozliczania działalności gospodarczej, a także pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy europejskich w obszarze rolnictwa i terenów wiejskich. Dodatkowo studenci zdobywają umiejętności w zakresie negocjacji i komunikacji interpersonalnej oraz wykorzystania programów komputerowych w działalności rolniczej i gospodarczej. Potrafią rozpowszechniać najnowsze osiągnięcia nauki w szeroko rozumianym rolnictwie i transferować wiedzę specjalistyczną do środowisk wiejskich, stając się liderami w kreowaniu oczekiwanych przemian ekonomicznych w agrobiznesie i na obszarach wiejskich. Przez włączenie w działalność organizacji studenckich i prac kół naukowych, nabywają nawyk pracy zespołowej oraz kompetencji integracyjno-społecznych przygotowujących do realizacji wspólnych przedsięwzięć w środowisku wiejskim.
Po ukończeniu specjalności absolwent będzie posiadał kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach agrobiznesu, agencjach rolniczych oraz będzie mógł świadczyć usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego dla podmiotów funkcjonujących w agrobiznesie. Wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane w formie usług oferowanych indywidualnym rolnikom w obszarze działalności gospodarczej, doradztwie i konsultingu.
Studia na kierunku rolnictwo o specjalności monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego dają podstawową wiedzę dotyczącą produkcji rolniczej, tak roślinnej jak i zwierzęcej w zakresie pozwalającym planować i prowadzić wielokierunkową działalność gospodarczą. Przyszli absolwenci poznają podstawy statystyki oraz nabywają umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik komputerowych. Nachylenie programowe w ramach specjalności monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego pozwala przyszłym inżynierom pogłębić wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu rolniczego oraz monitoringu szeroko pojętego środowiska rolniczego, w tym na obszarach chronionych. Pozwoli to na kompleksową realizację zadań uwzględniających prowadzenie prac scaleniowych, melioracji przeciwerozyjnych, zalesiania i rekultywacji użytków rolnych oraz tworzenia enklaw ekologicznych.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach gmin, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych. Wiedza i umiejętności upoważniają do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie prac związanych z kształtowaniem środowiska rolniczego.

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok