Wersja kontrastowa
A | A | A

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 trwa nabór na kierunki


Studia inżynierskie

 

   1. GOSPODARKA W EKOSYSTEMACH ROLNYCH I LEŚNYCH

 

   2. GOSPODARKA ZASOBAMI NA OBSZARACH WIEJSKICH, specjalności:

          - menadżer spółdzielczości

          - lider samorządu

 

 

 

 

   3. ROLNICTWO, specjalności:

          - doradztwo rolniczo-ekonomiczne

         - monitoring i kształtowanie środowiska rolniczego


 

 

Studia podyplomowe


   1. ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW STUDIÓW NIEROLNYCH

   2. ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ ZASOBÓW WIEJSKICH W PROW 2014-2020

   3. SPÓŁDZIELCZOŚĆ W NOWYCH WARUNKACH EKONOMICZNYCH

 

Wszelkie potrzebne informacje dostępne do pobrania w poniższym pliku!!!

Podstawę zakwalifikowania  do przyjęcia kandydata na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowią wyniki uzyskanych przez kandydata ocen/wyników procentowych na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach.

 

Kierunek
Forma studiów*
Konkurs świadectw z przedmiotów

Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych

S,N

1. Biologia lub chemia lub matematyka

2. Język obcy

Gospodarka zasobami na obszarach wiejskich

S,N

1. Biologia lub chemia lub matematyka

2. Język obcy
Rolnictwo
S,N

1. Biologia lub geografia lub chemia

2. Język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*forma studiów: S-studia stacjonarne, N-studia niestacjonarne

 

 

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 

- podanie o przyjęcie na studia 

- w przypadku kandydatów z nową naturą oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez OKE oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej/ponadgimnazjalnej wydane przez szkołę,

- w przypadku kandydatów ze starą maturą oryginał albo odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę 

- zaświadczenie lekarskie z zakładu medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów, zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 11.08.2010r. (Dz. U. 2010.155.1045),

- 3 fotografie (37x52 mm, bez nakrycia głowy na jasnym tle),

- fotografię cyfrową (specyfika: format pliku JPG, rozdzielczość 300 dpi, wymiar 2 x 2,5cm - 237 x 296 piksela lub proporcjonalnie większa, zalecana wielkość pliku nie większa 100 kB),

- kserokopię dowodu osobistego,

- dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora

 

http://www.pwsz-sanok.edu.pl/dzial-toku-studiow/dla-kandydatow/wymagane-dokumenty/

 

 

Szczegółowych informacji na temat dokumentów, jakie powinna zawierać teczka kandydata na studia kierunku Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych oraz Rolnictwo w PWSZ im .Jana Grodka w Sanoku udziela także:

 

 

 

Sekterariat Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej -13 46 55 944 Budynek F, pokój 106

 

 

Dział Toku Studiów

 

 

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 21 - budynek A

 

Sekretariat Studiów Stacjonarnych     - 13 46 55 954     e-mail:

Sekretariat Studiów Niestacjonarnych - 13 46 55 967     e-mail:

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok