Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Koła naukowe

Na uczelni funkcjonują następujące koła naukowe:

 

 

 

– Koło Naukowe Mechaników, powstało w 2008 roku. Koło w którym swoje zainteresowania rozwijają studenci kierunku mechanika i budowa maszyn. Celem koła jest przede wszystkim działalność naukowa, udział w studenckich seminariach i projektach badawczych,  poznawanie rozmaitych aspektów przyszłej działalności zawodowej, a także współpraca z ośrodkami badawczymi w całym kraju oraz z  lokalnymi przedsiębiorstwami i zakładami przemysłowymi.

Opiekun koła: dr inż. Zygmunt Żmuda

 

Dziennikarskie Koło Naukowe ,,ZOOM” powstało w 2007 roku i służy rozwijaniu praktycznych umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarskiego, public relations i reklamy. Studenci zrzeszeni w kole, korzystając z nowoczesnego multimedialnego sprzętu technicznego i programów komputerowych, pod okiem opiekuna – czynnego dziennikarza, przygotowują teksty publicystyczne oraz materiały audiowizualne. Członkowie koła współtworzą stronę internetową uczelni i redagują magazyn studencki Ob.Sesja, który podejmuje tematykę związaną z życiem uczelni oraz wydarzeniami kulturalnymi w regionie. Działalność obejmuje też wycieczki do ośrodków medialnych w całym kraju, m.in. w Krakowie i Warszawie (Polskie Radio, RMF FM, Telewizja Polska, Polsat, Gazeta Wyborcza, TOK FM). W pracach koła mogą brać udział studenci wszystkich kierunków i specjalności.

Więcej informacji: www.pwsz-sanok.edu.pl/obsesja

www.pwsz-sanok.edu.pl/instytut-hum-art/zaklad-kom-medialnej/kolo-studenckie/

Opiekun koła: mgr Andrzej Sroka

 

– Koło Naukowe „Agroekolog”, powstało w 2006 roku. Celem funkcjonowania koła jest poszerzenie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Rolnictwa, czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych, organizowanie własnych konferencji oraz zdobywanie uprawnień związanych z atestacją gospodarstw ekologicznych. W ramach działalności koła studenci mają możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę.

Opiekun koła: prof. dr hab. Kazimierz Klima, e-mail: rrklima@cyf-kr.edu.pl

 

– Koło Naukowe Młodych Pedagogów, powstało w 2011 roku. Przedmiotem działalności koła jest: rozwijanie zainteresowań naukowych, kształtowanie kompetencji psychopedagogicznych studentów, współpraca z lokalnymi instytucjami oświatowymi, uczestnictwo w seminarich i konferencjach naukowych, inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych.

Opiekun koła: mgr Patrycja Pater

 

– Koło Naukowe Pielęgniarek, zarejestrowane w roku 2006 skupia tylko studentów kierunku pielęgniarstwo. Działalność koła ma na celu rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, współudział w organizowaniu spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, konferencji, rozwijanie współpracy między studentami innych uczelni, kształtowanie więzi emocjonalnej (identyfikacja z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza), organizowanie działań o charakterze prozdrowotnym na terenie uczelni i miasta.

Opiekun koła: mgr Ewa Smoleń, opiekun naukowy: dr n. med. Elżbieta Cipora

 

– Koło Naukowe Ratowników Medycznych, założone w 2010 roku skupia tylko studentów kierunku ratownictwo medyczne. Powstanie koła jest ściśle związane z chęcią wspólnego poszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w dziedzinie ratownictwa. Koło przygotowuje pokazy ratownictwa, wspólne warsztaty, orgaizuje i wyjeżdża na konferencje, a także promuje idee nowoczesnego ratownictwa medycznego w środowisku lokalnym.

Opiekun koła: mgr Hubert Marek

 

– Koło Naukowe Służb Społecznych Zakładu Pracy Socjalnej „Przyjazna dłoń”, powstało w 2011 roku. Przedmiot działalności koła skupia się na prowadzeniu badań naukowych z uwzględnieniem różnych aspektów pracy socjalnej, proponowaniu wdrażania wyników do praktyki pracy socjalnej, prowadzeniu działalności kulturano - oświatowej mającej na celu uwrażliwienie społeczeństwa w aspekcie ubóstwa socjalnego, szerzeniu idei wsparcia oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Opiekun koła: mgr Edyta Dziadosz, opiekun naukowy: dr Maciej Drwięga

 

– Koło Naukowe Fotografii Przyrodniczej „FOTOsynteza”, zarejestrowano w 2012 roku. Celem działalności koła jest rozbudzanie zainteresowań pracą naukową, badawczą, twórczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, seminariów, praktyk, konferencji i sesji oraz obozów naukowych a także upowszechnianie wyników pracy naukowej studentów.

Opiekun koła: dr Marian Szewczyk, e-mail

 

 Multimedialne Koło Naukowe "Kontrast", rok założenia: 2014. Cele koła: badanie naukowe przejawów sztuk multimedialnych w różnych dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. Zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia różnych typów sztuk multimedialnych, od fotografii analogowej, eksperymentalnej i artystycznej, przez film animowany i dokumentalny, po działania filmowe, teatralne, literackie i kulturalne wykorzystujące techniki multimedialne. 

Opiekun koła: mgr Lucyna Żak

 

– Koło Naukowe "Hossa - z nami się opłaca", rok założenia: 2015. Cele koła: pobudzanie zainteresowań naukowych członków oraz studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania, wdrażanie studentów do pracy naukowej, rozwijanie zdolności organizacyjnych członków oraz zdobywanie doświadczenia w kontaktach z firmami, instytucjami i organizacjami działającymi tak w Polsce jak i poza jej granicami.

Opiekun koła: dr Patrycja Pudło

 

 Koło Naukowe Leśników "SYLWAN". Opiekun koła: dr Alfred Król 

 

– Koło Animacji Kutury. Opiekun koła: dr Tomasz Tarnawczyk

 

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok