Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Koła zainteresowań

Na uczelni funkcjonują następujące koła zainteresowań:
 

Akademicki Klub Turystyczny powstał w 2006 roku na kierunku kulturoznawstwo. Celem koła jest popularyzacja turystyki górskiej oraz propagowanie wśród studentów uczelni zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i kontakt z przyrodą. W ramach działalności klubu organizowane są rajdy i imprezy turystyczno-krajoznawcze, służące poznaniu historii, kultury oraz walorów przyrodniczych Sanoka i okolic, jak również państw sąsiednich – Ukrainy i Słowacji.
Najważniejsze imprezy cykliczne:

Rajd Beskidzki (wiosna) - pogranicze polsko-słowackie;
Rajd Wschodniokarpacki (czerwiec) - Karpaty Ukraińskie;
Rajd Bieszczadzki (jesień).

Koło ściśle współpracuje z sanockim oddziałem PTTK, a jego członkowie mają okazję zapoznać się  z pracą przewodników górskich i terenowych oraz pilotów wycieczek, w tym zagranicznych. Działalność koła skupia się również na organizacji bazy studenckiej w Huczwicach koło Baligrodu, mającej docelowo stanowić bazę terenową uczelni. 

Opiekun Koła: dr hab. Robert Lipelt

 

– Chór Kameralny PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku skupia studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, ale otwarte jest na Wszystkich, którzy poprzez śpiew chóralny pragną wyrażać swoje emocje i uczucia. Działalność Koła przejawia się w regularnych próbach chóru, podczas których poruszane są zagadnienia z historii muzyki, propedeutyki dyrygowania, emisji głosu, estetyki muzyki i szeroko pojętej kultury muzycznej. Efekty tych spotkań prezentowane są podczas licznych koncertów związanych z działalnością Uczelni i poza nią – takich jak festiwale, konkursy, warsztaty. W repertuarze Chóru znajdują się utwory chóralne od średniowiecza do współczesności, zarówno a’cappella, jak i wokalno-instrumentalne. W ramach działalności Koła studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, niezbędnych w samodzielnej pracy zawodowej. Chór kameralny brał udział w wielu konkursach i przesłuchaniach regionalnych i ogólnopolskich, m.in. Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Sakralnej „Cantate Deo” (Rzeszów 2004), podczas którego zdobył I miejsce i w Międzynarodowym Konkursie „Musica Sacra” (Bratysława 2006), gdzie uzyskał nagrodę „Srebrne pasmo”.

Opiekunem chóru i zarazem dyrygentem jest dr hab. Grzegorz Oliwa. Kontakt: goliwa@poczta.onet.pl


– Koło Wolontariatu, którego celem jest rozwijanie u młodzieży wrażliwości na potrzeby innych ludzi, niesienie bezinteresownej pomocy i nabywanie doświadczeń wynikających ze specyfiki zawodów medycznych. Koło propaguje idee wolontariatu wśród młodzieży i społeczności lokalnej, przygotowuje wolontariuszy do świadczenia usług, angażuje młodzież w akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, pozyskuje środki finansowe. Członkowie koła organizują i uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych tj. Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci z SPZOZ w Sanoku czy akcja „Ziemia sanocka dla szpitala”. Działalność w kole daje satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, szansę zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, pokazuje jak można pożytecznie spędzić swój wolny czas.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Opiekun koła: mgr Teresa Maliwiecka

 

- Koło Języka Migowego, rok założenia: 2013. Cele koła: propagowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności dotyczących komunikacji z osobami głuchymi, zmniejszenie występujących barier komunikacyjnych pomiędzy studentami PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku  a osobami głuchymi ze szczególnym uwzględnieniem tożsamości osób głuchych zarówno środowiskowej jak i kulturowej, organizowanie spotkań z osobami głuchymi w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem migowym.

Opiekun koła: mgr Monika Kijowska

 

- Koło Zainteresowań Klub Honorowych Dawców Krwi PCK "Studencki Dar"- rok założenia: 2014. Cele koła: zrzeszenie wszystkich studentów PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku będących honorowymi dawcami krwi. Do zadań klubu należy propagowanie i popularyzowanie akcji zbiorowego i indywidualnego  oddawania krwi.

Opiekun koła: mgr Monika Kijowska

 

– KU Akademicki Związek Sportowy PWSZ im. Jana Groda w Sanoku. Opiekun: mgr Barbara Nikody.

 

 

 

 

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok