Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Informacje o rynku pracy

Zasady ubiegania się o staż po zakończeniu studiowania

15-02-2016

 Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy 

z pracodawcą.

 

Kto może być skierowany do odbywania stażu?

·        bezrobotny do 25 roku życia,

·        bezrobotny w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia.

·        bezrobotny długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

·        bezrobotny powyżej 50 roku życia,

·        bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych,

·        bezrobotny bez doświadczenia zawodowego,

·        bezrobotny bez wykształcenia średniego,

·        bezrobotny samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

·        bezrobotny, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

·        bezrobotny niepełnosprawny.


Bezrobotny nie może odbywać stażu u tego samego Organizatora na  tym samym stanowisku, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 
 

Okres odbywania stażu:

Bezrobotny do 25 roku życia oraz bezrobotny w okresie 12 miesięcy od dnia określonego
w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, który nie ukończył 27 roku życia może zostać skierowany do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy. Pozostałe kategorie osób bezrobotnych będące w szczególnej sytuacji
na rynku pracy mogą zostać skierowane do odbycia stażu na okres do 6 miesięcy.
 

Osoba bezrobotna w okresie odbywania stażu: 

·        zachowuje status bezrobotnego i ma prawa i obowiązki związane z posiadaniem status bezrobotnego,

·        ma prawo do stypendium w wysokości 120% zasiłku – aktualnie w wysokości 860,40 zł.

·        na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator jest obowiązany do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany  do udzielenia dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

·        za dni wolne przysługuje stypendium, 

 

Bezrobotny odbywa u Organizatora staż na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą, a Organizatorem stażu, według programu określonego w umowie.

Program stażu powinien określać:

·        nazwę zawodu według klasyfikacji zawodów lub specjalności, której program dotyczy;

·        nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy,

·        zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;

·        rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

·        sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,

·        opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem  stanowiska jakie opiekun zajmuje - opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi.


 Informacja dla Organizatora stażu

·        Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, przeciętnie w 5-cio dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym.

·        Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych, chyba że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy i jest to    wcześniej uzgodnione 
z Urzędem Pracy. Bezrobotnym odbywającym staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników.

·        U organizatora stażu, który jest pracodawcą, (zatrudnia co najmniej 1 pracownika) staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

·        U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, ( nie zatrudnia pracowników) staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

·        Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, umowa może zostać rozwiązana 
z organizatorem w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymywania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora

·        Na wniosek organizatora lub z urzędu, umowa może zostać rozwiązana w przypadku :
- nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu;
- naruszenia podstawowych obowiązków określonych w  regulaminie pracy;
- usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

Organizator stażu składa w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu Do wniosku  należy dołączyć:
 

1.     Opracowany przez Organizatora program stażu - oddzielnie dla każdego zawodu /stanowiska/ w dwóch egzemplarzach (przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego).

2.     Dokument stanowiący podstawę prawną funkcjonowania Wnioskodawcy.

3.     Zaświadczenie o nadanie numeru REGON.
4.     Decyzja w sprawie nadania NIP.
5.     Deklarację rozliczeniową ZUS DRA za ostatni miesiąc.


Uwaga:
Kserokopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone  za zgodność z oryginałem podpisem i imienną pieczęcią uprawnionej osoby. Wniosek będzie rozpatrzony po dokładnym wypełnieniu wszystkich punktów wniosku, dołączeniu wymaganych dokumentów wymienionych w punkcie IV wniosku. W terminie jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku Organizator zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia wniosku.

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok