Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Informacje o rynku pracy

Zasady ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej

16-02-2016

Maksymalna wysokość dofinansowania ustalona z uwzględnieniem posiadanego przez Urząd limitu środków finansowych Funduszu Pracy oraz budżetów realizowanych projektów współfinansowanych   z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2016 r. wynosi:

· 23.000 zł - dla osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób ubiegających się
o dofinansowanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji.

· 19.000 zł -  dla pozostałych bezrobotnych, absolwentów CIS, absolwentów KIS.
 

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej może być przez Urząd uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny spełnia następujące warunki:

1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

2. nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożył oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

3. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. –Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

4. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,

5. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

o   nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy,

o   nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,

o   po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy określoną w ustawie,

6. spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

7. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,

8. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej  rozpoczęcia oraz nie złoży w tym okresie wniosku o zwieszenie jej wykonywania,

9. złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

10. posiada ustalony profil pomocy II lub  w uzasadnionych przypadkach profil
pomocy I - na podstawie art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy;

 

Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę z bezrobotnym na piśmie.
Umowa ta zawiera w szczególności zobowiązanie do:

· prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy,

· wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania,

· złożenia rozliczenia wydatkowania dofinansowania w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,

· zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie określonym w umowie.

Zabezpieczenie zwrotu dofinansowania.

Formą zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania może być:

· weksel z poręczeniem wekslowym (aval)

· poręczenie

· gwarancja bankowa

· blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym

· zastaw na prawach lub rzeczach

· akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika


Tryb uzyskania środków:

· osoba bezrobotna składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami określonymi we  wniosku;

· wnioskodawca w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku informowany jest o przyznaniu lub odmowie przyznania środków;

· po podpisaniu i zabezpieczeniu umowy następuje przelanie środków na rachunek bankowy wskazany przez bezrobotnego;

· zarejestrowanie działalności gospodarczej może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
i wpływie środków na konto osoby bezrobotnej;

· bezrobotny, który uzyskał dofinansowanie zobowiązany jest do dokonania zakupów
 w okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, zgodnie z przeznaczeniem  ustalonym w umowie.

· przedłożenie w okresie 2 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupów

 

Przepisy dotyczące przyznawania  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej określają :

· Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ( t.j.Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.), 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( j.t. Dz. U. z 2015, poz.1041),

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są na zasadach pomocy de minimis  w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1) z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

wstecz
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok