Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Obrona cywilna

Akty prawne w zakresie obrony cywilnej

 

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP
  (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 241, poz. 2416).
   
 2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  (Dz. U. Nr 100 z 2005 r., poz. 835).
   
 3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558).
   
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 985).
   
 5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
   
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
  (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 24).
   
 7. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539).
   
 8. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (Dz. U. z 19.07.1983 r.).
   
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
   
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690).
   
 11. Rozporządzenie MSW i A z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów
  (Dz. U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138).
   
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1686 z późn. zmian.).
   
 13. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1892).
   
 14. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2153).
   
 15. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
  (Dz. U. z 2004 r. Nr 30, poz. 259).
Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok