Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

e-źródła

BIBLIOTECZNE KATALOGI CENTRALNE

 

 •  

Prezentujemy wybór baz polskojęzycznych oferujących informacje bibliograficzne i abstraktowe dotyczące nauk humanistycznych i ścisłych.

Polskie bibliograficzne bazy ogólnodostępne w Internecie

 

BIBLIOTECZNE KATALOGI CENTRALNE

 • KARO 
  Katalog rozproszony Bibliotek Polskich
 • NUKAT 
  Narodowy Katalog Centralny 

NAUKI HUMANISTYCZNE 

 • Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej  
  Zbiór baz bibliograficznych składających się na Polską Bibliografię Narodową oraz bibliografie specjalne: Przewodnik Bibliograficzny (od 1976 r.), Bibliografia Zawartości Czasopism (od 1996 r.), Czasopisma Polskie (od 1995 r.), Polonica Zagraniczne (od 1993 r.) oraz Bibliografia Dokumentów Elektronicznych (od 2001 r.), Bibliografie bibliologiczne i specjalne.
 • ARTON Polska Literatura Humanistyczna 
  Bibliografia opracowywana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Baza rejestruje informacje bibiograficzne i cytowania zawarte w polskiej literaturze humanistycznej.
 • BazHum 
  Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach historycznych oraz w niektórych periodykach z bardziej rozległego zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zawartość czasopism jest opracowana retrospektywnie - od początku ich ukazywania się do numerów bieżących.
 • Baza Biogramów UJ 
  Baza zawiera wykazy materiałów do biogramów i bibliografii osobowych Polaków, także tych mniej znanych, żyjących w wiekach XX i XXI. Dotyczy Polaków (dzisiaj nieżyjących i żyjących) urodzonych od lat 70-tych XIX w. oraz wielu urodzonych wcześniej - takich, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową.
 • Bibliografia Bara  
  Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) stanowi jedno z najważniejszych źródeł informacji bibliograficznej w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych w Polsce).
 • Bibliografia Etnografii Polskiej 
  Bibliograficzna baza rejestrująca kilkadziesiąt czasopism z zakresu etnografii, etnologii, antropologii kulturowej i nauk pokrewnych, tworzona przez Ośrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej Uniwersytetu Łódzkiego. Zakres czasowy - od 1986 r. 
 • Bibliografia Historii Polskiej 
  Bibliograficzna baza rejestruje publikacje zwarte, artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych z szeroko pojętej historii Polski. Jest odpowiednikiem ukazującej się w wersji książkowej Bibliografii Historii Polskiej opracowanej przez Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Zakres czasowy: 1980-2011.
 • Edukacja 
 •       Baza zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie               innych dziedzin wiedzy. Zakres czasowy: od 1980 r.
 • Edukator 
  Baza danych z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa, językoznawstwa i bibliotekoznawstwa. Tworzona jest w oparciu o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Baza obejmuje opisy bibliograficzne: książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, recenzji książek, recenzji w czasopiśmie.
 • Pedagog 
  Bibliograficzna baza rejestrująca polskie książki, artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych, przepisy prawne z nauk pedagogicznych. Zakres czasowy: od 1990 r.
 • Problemy Niepełnosprawnych 
  Wielodziedzinowa, bibliograficzna baza tworzona przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UPH. Na bazę składają się artykuły z 560 czasopism (w tym 117 punktowanych), książki, prace zbiorowe i fragmenty prac zbiorowych oraz publikowane materiały konferencyjne obejmujące różne aspekty niepełnosprawności.
  Zgromadzone materiały dotyczą szeroko pojętej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, opieki społecznej, prawa oraz wielu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Baza zawiera opisy bibliograficzne przydatne w pracy m. in. pedagogów, socjologów, psychologów, rehabilitantów, studentów (nie tyko pedagogiki specjalnej, ale i innych kierunków studiów), naukowców, wykładowców i nauczycieli - wszystkich, którzy mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Także sami niepełnosprawni odnajdą w bibliografii wiele informacji, pomocnych w poprawie jakości swojego życia. Zbiór zawiera ponad 14 000 opisów bibliograficznych i jest stale uaktualniany.
 • Polska Akcja Humanitarna - Baza Publikacji i Recenzji 
  Wyszukiwarka materiałów edukacyjnych na temat globalnego rozwoju. Baza zawiera recenzje podręczników i głównych publikacji dla określonych obszarów tematycznych studiów nad rozwojem, linki do książek i artykułów on-line oraz materiały multimedialne (filmy edukacyjne, zapisy wykładów itp.)
 • Polska Bibliografia Literacka 
  Baza bibliograficzna będąca kontynuacją wydawanej w postaci książkowej Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 1944-1988. Zakres czasowy: 1988-1998. Trwają prace nad uzupełnianiem materiały za pozostałe lata.  
 • Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku 
  Internetowa wersja tomu pierwszego słownika biobibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.
 • iSybislaw 
  Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego (językoznawstwo slawistyczne: język staro-cerkiewno-słowiański, bułgarski, macedoński, serbski i chorwacki, słoweński, czeski, słowacki, polski, rosyjski, białoruski, ukraiński)
 • Polska Bibliografia Wojskowa 
  Bibliografia piśmiennictwa z zakresu wojskowości. Zakres czasowy: od 1996 r. Inne bazy tworzone przez Centralną Bibliotekę Wojskową znajdują się tutaj.
 • Teologia i nauki kościelne 
  Zbiór baz danych opracowanych w Bibliotece Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (historia Kościoła, teologia, etyka, antyk chrześcijański)

 NAUKI ŚCISŁE

 • AGRO 
  Bibliograficzna baza z zakresu nauk przyrodnicznych, rolniczych i technicznych, rejestruje artykuły z blisko 900 czasoipism naukowych polskich i zagranicznych. Zasięg czasowy: od 1992 r.
 • AGRICOLA 
  Baza bibliograficzna opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Zawiera cytowania i abstrakty artykułów, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów. Główne dziedziny to: rolnictwo, botanika i zoologia, entomologia, leśnictwo, gleboznawstwo, hydrologia, ekonomia rolnictwa, inżynieria rolnictwa, produkcja rolna, żywność i żywienie. Zakres chronologiczny bazy: od roku 1970 do roku bieżącego.
 • BazEkon - połączone bazy GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE   
  Bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.
 • BazEkon-Cytowania 
  Polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 90 tys. dokumentów oraz prawie 700 tys. przypisów bibliograficznych.
 • BAZTECH 
  Bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Rejestruje artykuły z ok. 500 polskich czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Zakres czasowy: od 1998 r.
 • Bibliografia Geografii Polskiej 
  Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie 
  Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
  Zakres czasowy - od 1985 r.
 • BIMET 
  Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych. Zakres czasowy od 2000 r.
 • Polska Bibliografia Geologiczna
  Bibliografia piśmiennictwa z zakresu geologii za lata: 1989-2005 oraz 2000-2005
 • PSJC - Life Sciences/Polish Scientific Journal Contents 
  Baza bibliograficzno-abstraktowa, zawiera ponad 100 polskich czasopism naukowych z zakresu rolnictwa i biologii, wydawanych przez PAN i wybrane ośrodki naukowe i akademickie. Baza obejmuje publikacje wydane w języku angielskim.
 • SAWIOS 
  Bibliograficzna baza piśmiennictwa polskiego z zakresu nauk technicznych. Baza rejestruje specjalistyczne czasopisma polskie (80 tytułów) i zagraniczne (60 tytułów) oraz materiały konferencyjne w udostępnianie Bibliotece Instytutu Zaawansowanych Technologii w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem), w której baza jest tworzona.
 • SIBROL System Informacji o Badaniach Rolniczych 
  W systemie SIBROL gromadzone są informacje o projektach naukowo-badawczych, sprawozdaniach z realizacji projektów, instytucjach i organizacjach prowadzących prace badawczo-rozwojowe, ekspertach dziedzinowych
 • SIGŻ System Informacji o Gospodarce Żywnościowej 
  W bazie zawarte są opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z ok. 270 tytułów czasopism, wydawnictw seryjnych książek, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Zakres czasowy: od 1981 r.
  W korzystaniu z bazy pomaga Tezaurus Agrovoc opracowywany przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie.
 • SPORT (BG AWF Wrocław) 
  Baza rejestruje artykuły z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu sportu dostępnych w Bibliotece Głównej AWF we Wrocławiu. Zakres czasowy: od 1990 r.
 • SPORT (BG AWF Poznań)
  Baza rejestruje artykuły z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu sportu dostępnych w Bibliotece Głównej AWF w Poznaniu. Zakres czasowy: od 1990 r.
 • SPORT (BG AWF Kraków) 
  Baza rejestruje artykuły z polskich i zagranicznych czasopism naukowych i popularnonaukowych z zakresu sportu dostępnych w Bibliotece Głównej AWF w Krakowie. Zakres czasowy: od 1969 r.

 NAUKA POLSKA

 • Nauka Polska 
  Zbiór baz danych Ośrodka Przetwarzania Informacji dotyczących stanu nauki w Polsce, m. in.: Badania naukowe SYNABA; Rozprawy doktorskie i habilitacyjne; Instytucje naukowe; Społeczny ruch naukowy; Ludzie nauki.
 • SYMPONET 
  Baza rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych polskich i zagranicznych
 • Własność intelektualna - Bazy Urzędu Patentowego RP 
  Zbiór baz rejestrujących przedmioty ochrony własności intelektualnej w Polsce: tj. wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory zdobnicze, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych
 • Katalog Polskich Norm 

 

POLONA 

Projekt Biblioteki Narodowej, udostępniający teksty literackie i naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, grafika, fotografie, nuty oraz mapy.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok