Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Informacje ogólne

 

 

 

 Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK)

 

 

 

1.       Informacje ogólne:

 

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – wprowadzono Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia – WSZJK (zwany dalej Systemem), który obowiązuje na całej Uczelni. Wprowadzenie Systemu służy wspieraniu rozwoju poprzez wykorzystanie potencjału uczelni (kapitałowego, ludzkiego, ekonomicznego, informatycznego) do realizacji zadań przewidzianych przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

 

 

2.       Cele systemu:

 

           Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

− poprawę ogólnej efektywności działania uczelni oraz efektywności poszczególnych procesów, poprzez monitorowanie,

− przeciwdziałanie zagrożeniom ciągłości działania uczelni (np. braku kadry dydaktycznej, niedostatecznej liczby kandydatów),

− rozszerzenie zakresu autonomii uczelni, poprzez swobodę w kształtowaniu programów kształcenia dostosowanych do rynku pracy,

− zapewnienie osiągnięcia oczekiwanych efektów kształcenia określonych zgodnie z filozofią Krajowych Ram Kwalifikacji,

− kształtowanie wizerunku uczelni poprzez działania na rzecz osiągnięcia wysokich ocen np. z akredytacji lub w rankingach,

− zmianę w kulturze organizacyjnej poprzez powszechną wśród pracowników orientację na jakość;

− podnoszenie rangi pracy dydaktycznej,

− zapewnienie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,

− kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,

− zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, 

− stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,

− podejmowanie działań doskonalących.

 

Przestrzeganie opracowanych procedur i zasad kształcenia ma na celu zapewnienie powtarzalnych i jednolitych warunków umożliwiających uzyskanie właściwego wykształcenia, przez zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej, realizującej nowoczesne programy nauczania w ramach planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia, a także przez działalność kół naukowych.

 

3.       Schemat WSZJK:

 

 

 

 

4.       Podstawy prawne WSZJK:

 

−  Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,

− Statut Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

−  Uchwała nr 94/X/12 Senatu z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

−   Uchwała nr 24/IV/13 Senatu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w uchwale Senatu nr 94/X/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

−   Uchwała nr 27/II/14 Senatu z dnia 27 luty 2014 r. w sprawie  uchwalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

−   Uchwała nr 31/IV/15 Senatu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie  uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

- Uchwała nr 2/I/16 Senatu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

- Uchwała nr 30/IV/16 Senatu z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

- Uchwała nr 19/III/17 Senatu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku

 

5.       Skład Senackiej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia:

 

Przewodniczący: dr inż Zygmunt Żmuda

Członek – nauczyciel akademicki: mgr Zofia Kielar

Członek – nauczyciel akademicki: mgr Aneta Mielnik

Członek – nauczyciel akademicki: mgr Ewelina Kleszcz-Ciupka

Członek – nauczyciel akademicki: mgr Hubert Marek

Członek – nauczyciel akademicki: dr Katarzyna Serwatko

Członek – nauczyciel akademicki: dr Krzysztof Jakubowski

Członek – nauczyciel akademicki: mgr Andrzej Sroka

Członek – nauczyciel akademicki: dr Ryszard Dziekan

Członek – nauczyciel akademicki: dr Marian Szewczyk

Członek – nauczyciel akademicki: dr hab. Maria Kardis

Członek – student: Weronika Kolbuch

Członek – student: Maria Sobolak

 

 

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok