Wersja kontrastowa
A | A | A

Ankieta

 

Przewodnik

PRZEWODNIK PO ORGANACH SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

 

Na naszej uczelni studenci mają realny wpływ na jej działanie. Ponieważ organów, w których zasiadają, jest sporo, a każdy inaczej zorganizowany, w tym miejscu zebraliśmy je wszystkie.

 

 

Uwaga: Nazwa „samorząd studencki” według aktów prawnych oznacza wszystkich studentów uczelni. W praktyce zwykło się jej używać tylko dla określenia organów tworzonych przez studentów, czyli:

 

RSS – Rada Samorządu Studenckiego

Organ uchwałodawczy – dla działalności studenckiej jest tym, czym sejm we władzach państwowych. W jego skład wchodzi dziewięciu studentów wybranych w ogólnouczelnianych wyborach (głosują wszyscy studenci).

Kadencja RSS trwa dwa lata i kończy się z dniem 30 listopada każdego następującego co dwa lata roku kalendarzowego. Dla uzupełnienia składu (np. po zakończeniu studiów przez członka Rady) organizuje się wybory uzupełniające.

Lista kompetencji RSS jest dość długa (patrz Regulamin Samorządu Studenckiego) i choć w teorii to organ uchwałodawczy, w praktyce członkowie wszystkich organów pracują razem nad realizacją zadań i własnych pomysłów.

RSS uważa się za najważniejszy organ studencki. Prawdopodobnie dlatego, że posiada moc podejmowania uchwał oraz dlatego, że zajmuje się organizacją otrzęsin i juwenaliów.

 

Prezydium Samorządu Studenckiego

Organ wykonawczy – dla działalności studenckiej jest tym, czym rząd we władzach państwowych. Jest wybierany przez RSS spośród swoich członków. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i rzecznik.

Kadencja Prezydium trwa rok i kończy się z dniem 30 listopada każdego następującego po sobie roku kalendarzowego.

Prezydium jest najbardziej reprezentatywnym organem studenckim – szczególnie dotyczy to funkcji przewodniczącego. To on jest w pierwszej kolejności wzywany w przypadku potrzeby kontaktu władz z reprezentantem studentów.

 

Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego

Organ wykonawczy (może jednak podejmować pewne uchwały w zakresie realizowanych zadań) – dla działalności studenckiej jest tym, czym we władzach państwowych są komisje przeprowadzające na danym terenie wybory np. do sejmu czy na prezydenta.

Jest wybierany przez RSS spośród swoich członków. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwóch członków.

Kadencja komisji trwa dwa lata i kończy się z dniem 31 grudnia każdego następującego co dwa lata roku kalendarzowego.

Do zadań KWSS należy organizacja wyborów na przedstawicieli studentów w RSS, kolegium elektorów i senacie uczelni.

KWSS to organ często niedoceniany, doświadczenie uczy natomiast, że to od działań komisji w dużej mierze zależy, czy do wyborów zgłosi się duża liczba kandydatów, co pozwoli na dobranie przez studentów odpowiedniego składu swoich przedstawicieli.

  

KOP – Komisja Organizacji Przedsięwzięć 

Organ doradczy – dla działalności studenckiej jest tym, czym we władzach państwowych np. komisje sejmowe zajmujące sie jakimś konkretnie sprecyzowanym zadaniem.

Jest wybierany przede wszystkim spośród osób, które kandydowały do Rady Samorządu, ale nie otrzymały mandatu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie (których liczba jest nieograniczona).

Kadencja komisji trwa dwa lata i kończy się z dniem 30 listopada każdego następującego co dwa lata roku kalendarzowego.

Komisja realizuje przedsięwzięcia zainicjowane przez Radę Samorządu Studenckiego, w praktyce wszyscy razem są autorami nowych pomysłów, które wspólnie są realizowane.

Członkostwo w KOP daje możliwość zaangażowania się w sprawy studentów tym, których niekoniecznie interesuje praca przy wszystkich działaniach Rady Samorządu Studenckiego.

 

Starostowie każdego roku

Organ wykonawczy – już sama nazwa wskazuje podobieństwa do starosty we władzach państwowych.

Kandydat na starostę roku jest wybierany przez studentów tegoż roku, a jego wybór następuje po akceptacji ze strony dyrektora instytutu lub osoby przez niego upoważnionej. Kadencja starosty trwa trzy lub cztery lata w zależności od rodzaju studiów.

Do zadań starosty należy przede wszystkim pośredniczenie pomiędzy organami samorządu studenckiego czy władz uczelni a studentami.

Starosta to najniższe, a zarazem jedno najważniejszych ogniw w samorządzie studenckim. Przeciętny student może nie wiedzieć, kto jest członkiem KOP czy RSS, może nawet nie wiedzieć, kto jest jego rektorem, ale nie wiedzieć, kto jest starostą roku, to grzech. Doświadczenie uczy, że jeśli nie ma współpracy pomiędzy starostami a RSS, to nawet najlepsze przedsięwzięcie studenckie może spalić na panewce.

 

Sąd Koleżeński 

Organ sądowniczy – zajmuje się rozstrzyganiem sporów, w których stroną są studenci.

Kadencja sądu trwa rok i kończy się z dniem 30 listopada każdego następującego po sobie roku kalendarzowego.

 


 

Studenci mają także swoich przedstawicieli w najważniejszych organach ogólnouczelnianych:

 

Senat

Organ uchwałodawczy, który podejmuje strategiczne decyzje dotyczące działania uczelni (np. budowa nowego budynku, otwarcie nowej specjalności, zmiana regulaminów itp.). Rektor i prorektorzy na podstawie tych decyzji kierują uczelnią.

 

Konwent

Ciało doradcze w sprawach rozwoju uczelni, w skład którego wchodzi kilkanaście osób z różnych środowisk Podkarpacia. Konwent wspiera uczelnię przy pozyskiwaniu finansów na jej działalność oraz współpracuje z biurem karier. Pomaga w promocji absolwentów na rynku pracy oraz wspiera uczelnię w nawiązywaniu współpracy z podmiotami społecznymi i gospodarczymi, przy organizacji imprez naukowych, kulturalnych i sportowych.

 

Kolegium elektorów

Kolegium raz na cztery lata wybiera rektora uczelni oraz opiniuje kandydatów na prorektorów, których zaproponuje wybrany rektor. W kolegium swoich przedstawicieli mają także nauczyciele akademiccy i pozostali pracownicy uczelni.

 

Komisja stypendialna

Rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium składane przez studentów.

 

Odwoławcza komisja stypendialna

Rozpatruje odwołania od decyzji komisji stypendialnej.

 

Uczelniana komisja wyborcza 

Zajmuje się organizacją różnego rodzaju wyborów na uczelni, ale wśród dotyczącej nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Studentami zajmuje się opisana powyżej Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego.

 

Rada biblioteczna

Ma charakter doradczy dla rektora w sprawach rozwoju biblioteki.

 

Komisja ds. nagród studenckich

Rozpatruje wnioski o nagrodę rektora za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe wypełnianie obowiązków studenckich.

 

Komisja dyscyplinarna ds. studentów

Interweniuje w przypadku podejrzenia naruszenia przez studentów obowiązujących na uczelni przepisów.

 

Odwoławcza komisja dyscyplinarna ds. studentów

Rozpatruje odwołania od decyzji komisji dyscyplinarnej ds. studentów.

 

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

Interweniuje w przypadku podejrzenia naruszenia przez nauczycieli akademickich obowiązujących na uczelni przepisów.

 

Uczelniana komisja rekrutacyjna

Czuwa nad przebiegiem rekrutacji na studia na całej uczelni.

 

Komisja ds. oceny jakości kształcenia

Czuwa nad poziomem jakości kształcenia na uczelni.

 

Komisja ds. współpracy z zagranicą

Ma charakter doradczy i opiniotwórczy w sprawach rozwoju współpracy zagranicznej.

 

Komisja statutowa 

Zbiera się w przypadkach konieczności wprowadzenia zmian w statucie uczelni.

 

Na uczelni istnieje także funkcja Delegata Samorządu na Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd taki organizowany jest w kluczowych momentach dla całego środowiska studenckiego w Polsce. PSRP jest m.in. reprezentantem wszystkich polskich studentów przed władzami państwa.

Ideo Realizacja:

CMS Edito Powered by:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
ul. Mickiewicza 21 | 38- 500 Sanok